ALV 2018
ALV 2018

16 juni 202408:24

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Aanmelden en vergaderstukken algemene ledenvergadering maandag 24 juni 2024

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING


Locatie: De Vechtsebanen Utrecht

op maandag 24 juni 2024, om 20:00 uur.

Agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Onderscheidingen
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen van de algemene ledenvergadering van 13 maart 2024
6. Rooster van aftreden
7. Ontwikkelingen
8. Toetreding leden
9. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
10. Benoeming vaste commissies
11.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2024-2025
11.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2024-2025
12. Prognose resultaat 2023-2024 (1 juli 2023-30 juni 2024)
13.a. Activiteitenplan 2024-2025
13.b. Begroting 2024-2025
14. Rondvraag
15. Sluiting

Aanmelden voor en toegang tot de vergaderstukken van de algemene ledenvergadering

De leden, ereleden, leden van verdienste, commissieleden en belangstellenden van contractanten van IJshockey Nederland hebben de mogelijkheid om de algemene ledenvergadering bij te wonen.

Met het invullen van het onderstaande formulier meldt u zich aan voor deelname aan de betreffende vergadering. Van de aanmelding ontvangt u automatisch een bevestiging. Aanmelden is mogelijk tot en met donderdag 20 juni 2024 - 12:00 uur.

Onder verwijzing naar artikel 13 van het huishoudelijk reglement wijzen we de clubs op het volgende: Elk gewoon lid dat zich met ijshockey bezighoudt, is verplicht een bestuurslid naar de algemene ledenvergadering af te vaardigen en aan de vergadering te laten deelnemen zulks op straffe van een aan de bond te verbeuren boete van EUR 100.

Instructie

Met het invullen van het formulier en een klik op verzenden krijgt u de vergaderstukken - de agenda, het formulier van afvaardiging en eventuele overige beschikbare vergaderstukken van de algemene ledenvergadering d.d. maandag 24 juni 2024 - automatisch toegezonden per e-mail, vul dus het juiste e-mailadres in. Aanvullende vergaderstukken worden tijdig voorafgaand aan de vergadering ge√ľpload en kunnen worden opgevraagd door u (opnieuw) aan te melden.

Verklaring van afvaardiging

De vertegenwoordiger(s) van de clubs moeten in het bezit zijn van de verklaring van afvaardiging conform artikel 13 van het huishoudelijk reglement: Tijdens de algemene ledenvergadering moeten de afgevaardigden van de verenigingen en diens verenigingsleden voorzien zijn van een schriftelijk bewijs van hun afvaardiging, ondertekend door tenminste twee bestuursleden van de betreffende vereniging of stichting, of andere rechtspersoon, zij zelf daaronder niet begrepen, tenzij de vereniging vanwege bijzondere omstandigheden niet kan voldoen aan deze eis. Het bondsbestuur beoordeelt of dit het geval is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bestuur van de desbetreffende vereniging uit niet meer dan drie personen bestaat.

Opgave voor de deelname aan de algemene ledenvergadering en/of benodigde bescheiden ontvangen