16 augustus 201800:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Buitenlandse werknemers

Het is steeds gebruikelijker dat buitenlandse sporters, trainers en coaches in Nederland werkzaam zijn. Om een buitenlandse sportwerknemer legaal in Nederland arbeid te laten verrichten, zijn de juiste papieren nodig. De WOS ondersteunt sportorganisaties bij het aantrekken en tewerkstellen van werknemers.

Waar moet u rekening mee houden als u een buitenlandse speler, trainer of coach bij uw sportorganisatie te werk wil stellen? Stelt u zich deze vraag altijd wanneer u van plan bent een buitenlandse speler of coach naar Nederland te halen. Nederland voert ten aanzien van buitenlandse werknemers een restrictief toelatingsbeleid. Dat betekent dat

Nederlandse werknemers voorrang dienen te krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor de sportsector. Het is een sportorganisatie daarom verboden een buitenlandse sporter, trainer of coach uit een land niet-behorend tot de Europese Economische Ruimte in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning.

Buitenlandse werknemers uit Europese Economische Ruimte
Een buitenlandse speler, trainer of coach uit de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) die in loondienst is bij een Nederlandse sportwerkgever, heeft over het algemeen dezelfde rechten en plichten als een Nederlandse werknemer als het gaat om: loon, vakantietoeslag, vakantiedagen, verlof, werktijden en arbeidsomstandigheden. Als er binnen de sporttak ook een cao geldt, is deze ook geldig voor de buitenlandse sporters.

Het recht op voorzieningen zoals uitkeringen bij ziekte of werkloosheid, pensioen en toeslagen geldt op het moment dat hiervoor ook premies zijn afgedragen. Daarnaast geldt dat iedereen die in Nederland woont en die in loondienst werkt, automatisch via zijn werkgever verzekerd is voor de Ziektewet, WIA en WW. Dat geldt ook voor buitenlandse werknemers die in Nederland gaan wonen en werken bij een werkgever die gevestigd is in Nederland.

Let verder op dat iedere buitenlandse topsporter die in Nederland woont en in loondienst is bij een Nederlandse sportwerkgever een ziektekostenverzekering dient af te sluiten. Dit geldt ook voor:

  • werknemers die niet in Nederland wonen, maar hier wel belasting betalen;
  • werknemers die al een ziektekostenverzekering hebben in het buitenland, maar uitsluitend in Nederland werken.


Buitenlandse werknemers van buiten Europese Economische Ruimte

Een buitenlandse speler, trainer of coach van buiten de Europese Economische Ruimte heeft in de meeste gevallen een vergunningsplicht voor verblijf en arbeid in Nederland. Ook het spelen van wedstrijden in georganiseerd verband of het trainen bij een sportvereniging wordt in de meeste gevallen gezien als arbeid waarvoor een vergunningsplicht geldt.

Vanaf 1 april 2014 moet de sportwerkgever van de buitenlandse topsporter, coach of trainer een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid: GVVA aanvragen. Dit geldt voor buitenlandse werknemers die langer dan 3 maanden naar Nederland komen om te werken. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning (TWV) in 1 vergunning. Een buitenlandse werknemer (of zijn werkgever) dient dus 1 aanvraag in bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Let op: indien de buitenlandse werknemer korter dan 3 maanden in Nederland verblijft, hoeft er geen verblijfsvergunning te worden aangevraagd bij het IND, wel is een TWV verplicht.

Voorwaarden vergunning
Een sportwerkgever mag alleen in de volgende gevallen een buitenlandse topsporter, coach of trainer van buiten de Europese Economische Ruimte laten werken:

  1. als er voor de functie van de buitenlander geen geschikte kandidaten te vinden zijn in Nederland en de Europese Economische Ruimte;
  2. als de buitenlandse werknemer unieke kwaliteiten bezit voor de Nederlandse arbeidsmarkt of hoogste competitie in de betreffende tak van sport;
  3. als de buitenlander een arbeidsovereenkomst krijgt met een marktconform salaris (altijd boven het minimumloon).

Dit zijn noodzakelijke voorwaarden bij het aanvragen van een vergunning. Let op: voor topsporters en coaches gelden andere regels dan voor trainers en andere werknemers!

Boete
Wie een buitenlandse topsporter of coach zonder de juiste papieren laat werken, loopt het risico tegen een boete aan te lopen. Dus ook al zijn alle aanvragen voor een vergunning de deur uit en is er alle reden om aan te nemen dat de vergunningen snel binnen zullen zijn, val niet voor de verleiding om de speler alvast aan de slag te laten gaan of de coach alvast werkzaamheden te laten verrichten!

Samenwerken met de IND
De verschillende procedures die sportorganisaties moeten doorlopen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen zijn echter vaak zeer complex en tijdrovend. Wij (de WOS) helpen u daarom graag. Omdat wij jaarlijks aanvraagprocedures voeren voor sportbonden en sportorganisaties, hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met de IND. Dit versnelt vaak de procedures voor de sportsector en dus ook voor sportorganisaties. Neem daarom in geval van een concrete aanvraag contact met de WOS op. Dat voorkomt vaak onnodige vertraging.

Advies
Ook kunt u contact met ons (de WOS) opnemen als u zich wilt laten adviseren over alle aspecten waarmee u als sportorganisatie rekening moet houden bij het in dienst nemen van een buitenlandse sporter, trainer of coach.

30%-regeling
Een buitenlandse werknemer die in Nederland komt werken, maakt meestal kosten, bijvoorbeeld voor een tijdelijk verblijf buiten zijn eigen woonland. Met de 30%-regeling mogen werkgevers 30% van het loon onbelast verstrekken als tegemoetkoming voor deze extraterritoriale kosten. Deze fiscale 30%-regeling voor onkostenvergoeding aan buitenlandse werknemers is vooral ingesteld om het voor Nederlandse werkgevers gemakkelijker te maken werknemers te werven die een specifieke deskundigheid bezitten die in Nederland niet aanwezig of zeer schaars is. In de praktijk wordt de vergoeding meestal (ook) ervaren als een belastingvoordeel voor de buitenlandse werknemer. Ook buitenlandse sporters kunnen van deze regeling gebruik maken.

De 30%-regeling houdt in dat u 30% van het loon inclusief vergoeding mag verstrekken als vergoeding voor de extra kosten van het tijdelijke verblijf van uw werknemer in een ander land, of, als u een werknemer uit het buitenland aantrekt, voor zijn tijdelijk verblijf in Nederland. Deze vergoeding is onbelast. Het gaat hierbij om 30% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, inclusief de vergoeding zelf.

Ondersteuning bij aanvraag
Indien u hulp nodig heeft bij de aanvraag van een 30%-regeling, dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst of de WOS. De WOS kan sportwerkgevers helpen met de aanvraag voor een 30%-regeling bij de Belastingdienst.

Delen