Home OrganisatieSamen voor een veilig sportklimaat → Definities begrippen binnen lntegriteit

DefiĀ­niĀ­ties begripĀ­pen binĀ­nen lntegriteit

Binnen de sport spreken we over verschillende categorieƫn van integriteitsschendingen. Over het algemeen worden de volgende 5 categorieƫn gehanteerd:
1. Grensoverschrijdend gedrag
2. Doping
3. Matchfixing
4. Financiƫle lntegriteit
5. Bestuurlijke lntegriteit

Grensoverschrijdend gedrag:
Grensoverschrijdend gedrag wordt binnen de sport gedefinieerd als: "Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van handelen en/of nalaten dat als doe/ en/of gevolg heeft dat de waardigheid en/of veiligheid van een of meerdere personen wordt aangetast.".

Er kan onderscheid gemaakt tussen drie vormen van grensoverschrijdend gedrag, namelijk: lichamelijk, emotioneel of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voorbeelden van lichamelijke grensoverschrijdend gedag (LGG) zijn slaan, vechten of iemand opzettelijk pijn doen. Bij emotioneel grensoverschrijdend gedrag (EGG) kan warden gedacht aan schelden, discrimineren, pesten en intimiderend taalgebruik. Grensoverschrijdend gedrag met een seksuele connotatie valt onder de categorie 'seksuele intimidatie' en wordt hieronder apart besproken. Er is vanuit NOC-NSF een blauwdruk geschreven over grensoverschrijdend gedrag die leidend is voor de sportbonden bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en waarbij iedere bond verplicht is deze definitie op te nemen in de reglementen.

"Mag je dan helemaal niks meer zeggen?" Grensoverschrijdend gedrag mag niet worden verward met aanspreken op functioneren. Aanspreken op onvoldoende presteren, ook op gedrag mag en moet; juist daarmee worden verwachtingen van de werkgever en mogelijkheden van de werknemer besproken en afgestemd en kunnen aanpassingen plaatsvinden. Een goed gesprek in een veilige omgeving is dan mogelijk. Aangesproken worden creƫert niet gelijk een onveilige werkomgeving. Het volharden in grensoverschrijdend gedrag en het niet corrigeren van dit gedrag, doet dat wel.

— Bron: Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan - onderzoek publieke omroep van Rijn -2024

Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is een vorm van grensoverschrijdend gedrag. In het tuchtreglement seksuele intimidatie van het ISR wordt seksuele intimidatie gedefinieerd als: Seksuele intimidatie is, elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreƫerd.

Voorbeelden van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn: begluurd warden, pornografische afbeeldingen te zien krijgen, seksueel getinte grappen, verspreiden van seksueel getinte foto's, aanranding en verkrachting.

Doping
Doping is het gebruik van stoffen en methoden die door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) verboden zijn. Het gaat dus niet alleen om stoffen, maar ook bepaalde methoden zoals bloeddoping of het manipuleren van urinemonsters zijn verbonden. De Wereld AntiĀ­ Doping Agentschap (WADA) heeft een definitie opgesteld voor doping: "Een overtreding van een of meer bepalingen uit het dopingreglement." Met een overtreding wordt een of meer van de volgende handelingen bedoeld:
ā€¢ Aanwezigheid van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n)
ā€¢ (Poging tot) het gebruik van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n)
ā€¢ Gebrekkige medewerking
ā€¢ Whereabouts-fouten
ā€¢ (Poging tot) manipuleren
ā€¢ Bezit
ā€¢ (Poging tot) handel
ā€¢ (Poging tot) toediening
ā€¢ Medeplichtigheid
ā€¢ Verboden samenwerking
ā€¢ Ontmoediging

Matchfixing
In de sport wordt er gesproken van wedstrijdvervalsing (ook bekend als wedstrijdmanipulatie, matchfixing en gamefixing) als het resultaat van een wedstrijd volledig of gedeeltelijk bepaald wordt door een deelnemer en/of een andere betrokkene (bijvoorbeeld een scheidsrechter, trainer, etc.) die moedwillig verliest of valsspeelt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gok gerelateerde matchfixing (door middel van een fixer) en sport gerelateerde matchfixing. Wanneer iemand een wedstrijd of competitie beĆÆnvloedt met als doel zichzelf of anderen een gokopbrengst op te leveren is er sprake van gok gerelateerde matchfixing. Sport gerelateerde matchfixing treedt op wanneer men het resultaat van een sportwedstrijd of competitie beĆÆnvloedt omwille van sportieve redenen.
Matchfixing druist niet alleen in tegen de regels van de sport, het is in veel gevallen ook een overtreding van strafrechtelijke bepalingen.

Financiƫle integriteit
Financiƫle integriteit in de sport verwijst naar het handhaven van eerlijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid bij financiƫle activiteiten binnen de sportindustrie. Het omvat het vermijden van financiƫle misstanden, fraude, belangenconflicten en andere onethische praktijken die de integriteit van sportcompetities kunnen schaden. Dit alles met als doel om de reputatie en de geloofwaardigheid van de sport te beschermen.
Voorbeelden waar financiƫle integriteit van belang is, zijn transfers van spelers, tijdig uitbetalen van spelers, sponsoring zonder belangenverstrengeling, verantwoord omgaan met verenigingsgeld en het hebben van een transparante jaarrekening.

Bestuurlijke integriteit
Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. De code Goed Sportbestuur vormt de basis voor integriteit. De code is een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur van elke sportorganisatie in Nederland. ledere bestuurder heeft een voorbeeldfunctie en een verantwoordelijkheid. De code Goed Sportbestuur hanteert vier essentiƫle principes: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. Bestuurders en toezichthouders van deze sportorganisaties in Nederland leggen tijdens de algemene vergadering en in het jaarverslag verantwoording af over de naleving van de Code. Het publiceren van de belangrijkste governance stukken behoort tot de basisvoorwaarden voor goed sportbestuur, zoals het jaarverslag, statuten, bestuursreglement, rooster van aftreden, klachtenregeling, gegevens VCP, reglementen over SI, GOG, Doping en matchfixing. De Code Goed sportbestuur draagt bij aan het beperken van bestuurlijke integriteitsrisico's.

Laatst gewijzigd op 3 juli 2024 om 19:06