Home Regle¬≠men¬≠tenBestuursreglement Gedragscode en Integriteit → Artikel 13: Naleving, verantwoording en sancties

Arti­kel 13: Nale­ving, ver­ant­woor­ding en sancties

1. Voorafgaand aan elke vergadering van het Bondsbestuur wordt alle leden gevraagd te verklaren dat zij deel kunnen nemen aan de vergadering zonder dat sprake is van belangenverstrengeling en dat zij vertrouwelijk om zullen gaan met alle informatie die ter tafel komt, zoals bedoeld in artikelen 4 en 6 van het Reglement.

2. Het Bondsbestuur legt jaarlijks verantwoording af over de naleving van de in het Reglement neergelegde regels aan de Algemene Ledenvergadering. Deze verantwoording wordt opgenomen door verwijzing naar het handelen volgens het Reglement in het bestuursverslag dat deel uitmaakt van de rekening en verantwoording van de Bond. Bij ernstige gevallen van niet-naleving zal het Bondsbestuur de Algemene Ledenvergadering tussentijds informeren, zodat tijdig kan worden besloten over het nemen van gepaste maatregelen.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 6 van de Statuten, is op overtredingen van dit Reglement volgens het bepaalde in artikel 24 lid 3 van de Statuten de tuchtrechtspraak van IJshockey Nederland van toepassing.

Laatst gewijzigd op 20 juni 2024 om 23:40