Home Regle¬≠men¬≠tenKlachtenregeling → Artikel 2: Vereenvoudigde afdoening

Arti­kel 2: Ver­een­vou­dig­de afdoening

1. Op de ingediende klacht wordt door de klachteninstantie de datum van ontvangst aangetekend.
2. De klachteninstantie onderzoekt eerst of deze bevoegd is de klacht in behandeling te nemen en of de klacht voldoet aan de vormvoorschriften zoals bedoeld in artikel 1.4.
3. Indien niet is voldaan aan de vormvoorschriften, wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen.
4. Een klacht wordt niet in behandeling genomen indien er sprake is van niet verschoonbare termijnoverschrijding dan wel ook in tweede instantie niet is voldaan aan de vormvoorschriften.
5. De klachteninstantie hoeft de klacht niet in behandeling te nemen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de feiten of gedraging kennelijk onvoldoende is.
6. Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt de klager daarvan een schriftelijke en met redenen omkleed bericht, uiterlijk binnen vier weken na indiening van de
klacht.
7. Indien de klachteninstantie daartoe aanleiding ziet, kunnen klachten van meer dan één persoon worden gevoegd.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48