Arti­kel 14: Adviesrecht

Recht van advies
a. De Bond stelt de Atletenvertegenwoordiging tijdig in de gelegenheid advies uit te brengen over elk door haar voorgenomen besluit inzake:
- Meerjarenbeleid/lange termijnvisie van de bond ten aanzien van topsport en talentontwikkeling;
- Topsportstatuut;
- Conclusies en actiepunten vanuit evaluaties topsportprogramma’s, internationale toernooien en multi-topsportevenementen;
- Functieprofiel van bondscoach en manager nationale teams;
- Kandidaatstelling en benoeming van Topsporters in commissies en werkgroepen;
- Beleid ten aanzien van integriteitskwesties zoals anti-doping en matchfixing;
- (Commerci√ęle) contracten Bond met directe invloed op individuele (commerci√ęle) rechten van Topsporters, inclusief inzet van portretrechten.
b. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat de Atletenvertegenwoordiging redelijkerwijs genoeg tijd heeft zich een goed oordeel ter zake te vormen, mede door feedback aan de topsporters te vragen, en dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het definitief vast te stellen besluit.
c. De Bond neemt geen van een schriftelijk door de Atletenvertegenwoordiging uitgebracht advies afwijkend besluit dan nadat daarover, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, ten minste eenmaal met de Atletenvertegenwoordiging overleg is gepleegd.
d. De Bond doet van een besluit inzake een onderwerp waarover de Atletenvertegenwoordiging schriftelijk advies heeft uitgebracht, schriftelijk, en voor zover zij van het advies afwijkt onder opgave van redenen, mededeling aan de Atletenvertegenwoordiging.
Recht van verzwaard advies

e. De Bond stelt de Atletenvertegenwoordiging tijdig in de gelegenheid verzwaard advies uit te brengen over elk door haar voorgenomen besluit inzake:
- Beleid ten aanzien een veilig topsportklimaat;
- Eigen bijdrage c.q. afdracht aan bond van inkomsten uit topsport voor deelname aan topsportprogramma.
Procedure afwijking verzwaard advies

f. Indien de Bond afwijkt van een verzwaard advies, dan treden partijen samen in overleg om alsnog tot overeenstemming proberen te komen. Indien dit niet tot overeenstemming leidt hebben partijen de mogelijkheid dit aan te kaarten bij de Directeur. Indien na deze inspanningen nog steeds onvoldoende gehoor gevonden wordt en de Bond in afwijking van het verzwaard advies handelt dan wel de Atletenvertegenwoordiging een handeling van de Bond onterecht tegenhoudt door haar verzwaard advies, kunnen partijen dit aanhangig maken bij de Commissie van Beroep van de Bond.
g. Deze Arbitragecommissie is belast met bemiddeling bij en behandeling van meningsverschillen tussen Bond en Atletenvertegenwoordiging aangaande het verzwaard advies. Beide partijen kunnen de commissie vrijwillig benaderen. Voordat de commissie benaderd wordt, spannen partijen zich tot het uiterste in om tot een oplossing te komen.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:13