Arti­kel 8: Vergaderingen

a. De Atletenvertegenwoordiging vergadert tenminste twee keer per jaar, of zoveel vaker als een lid dat nodig acht, hetzij online hetzij fysiek.
b. De Atletenvertegenwoordiging kan deskundigen, belanghebbenden en derden uitnodigen voor (een deel van) de vergadering.
c. De leden van de Atletenvertegenwoordiging verplichten zich zoveel als mogelijk alle vergaderingen bij te wonen.
d. Minstens één keer per jaar zal er een vergadering worden belegd waarvoor alle Topsporters uit artikel 1.a. van dit reglement worden uitgenodigd. In deze vergadering wordt in ieder geval zowel het jaarverslag over het afgelopen jaar alsmede het jaarplan voor het komende jaar besproken.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:13