Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 1: Algemeen

Arti­kel 1: Algemeen

a. Krachtens het huishoudelijk reglement heeft het bondsbestuur de taak van IJshockey Nederland met betrekking tot de zorg voor en de organisatie van de competitie, met inachtneming van de bepalingen van het huishoudelijk reglement, gedelegeerd aan de competitiecommissie.

b. Indien om welke reden dan ook door de competitiecommissie of namens de competitiecommissie door een medewerker van het bondsbureau of door een andere functionaris, één of meerdere van de in dit reglement genoemde maatregelen worden genomen dan wel een wedstrijd wordt afgelast, gestaakt en/of om een andere reden geen doorgang kan vinden, is IJshockey Nederland en/of de medewerker of functionaris die de beslissing heeft genomen nimmer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade en/of kosten in de ruimste zin van het woord.

c. Nederlandse teams die deelnemen aan de BeNe-League of Oberliga onderwerpen zich aan de reglementen van de BeNe-League of Oberliga. Daar waar de reglementen van de BeNe-League of Oberliga niet voorzien of niet van toepassing zijn, zijn de reglementen van IJshockey Nederland van toepassing.

d. In dit reglement gelden, voor zover daarin niet uitdrukkelijk anders is bepaald, de begripsbepalingen zoals opgenomen in de statuten van IJshockey Nederland.

- Het sportreglement kent voorts de volgende begrippen: doelverdedigers, veldspelers (samen: spelers) en teambegeleiders (inclusief coaches en teammanagers).
- Verenigingsleden kunnen als speler slechts uitkomen voor √©√©n vereniging. Dit behoudens uitzonderingen zoals specifiek in (de bijlage bij) het sportreglement worden benoemd. Onder Verenigingen worden in het sportreglement tevens verstaan ‚ÄúContractanten‚ÄĚ (niet aan een Vereniging verbonden teams) en ‚ÄúBuitenlandse clubs‚ÄĚ (teams van niet in Nederland gevestigde clubs), tenzij anders wordt aangegeven.
- Spelers kunnen voor meerdere verenigingen geregistreerd worden als teambegeleider.
- Teambegeleiders kunnen in deze hoedanigheid optreden voor meerdere verenigingen.
- Verenigingsleden dienen door de vereniging waarvan zij lid zijn of bij zijn aangesloten in de online ledenadministratie van IJshockey Nederland te worden geregistreerd.

e. Wanneer in dit reglement voor een persoon de mannelijke vorm van een zelfstandig naamwoord wordt gebruikt, wordt tevens de vrouwelijke vorm hiervan bedoeld, tenzij uit de strekking van het artikel anders blijkt. Bovendien streven we naar genderneutraliteit, waarbij we geen onderscheid maakt tussen genders en inclusief is voor alle individuen, ongeacht hun geslacht of genderidentiteit.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023 om 08:41

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement