Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Arti­kel 28: Afge­las­ten of sta­ken van een wedstrijd

a. Alleen de competitiecommissie of een door de competitiecommissie aangewezen functionaris of de voor de betreffende wedstrijd aangewezen scheidsrechter kunnen een wedstrijd afgelasten.
b. De redenen tot het afgelasten van een wedstrijd kunnen zijn:
1. weersomstandigheden bij wedstrijden op een niet-overdekte ijsbaan;
2. de conditie van het ijs;
3. technische storingen op de ijsbaan;
4. het ontbreken van de noodzakelijke voorzieningen op en rond het speelveld;
5. een gebrekkige organisatie door de thuisspelende vereniging met betrekking tot de bench-officials;
6. het niet opkomen van één of beide teams;
7. een gevaarlijke situatie (gladheid en/of zeer dichte mist) op de wegen
Teams hebben een inspanningsverplichting om ook bij minder goede weersomstandigheden wedstrijden zo veel mogelijk doorgang te laten vinden. Indien door het KNMI een weeralarm (code rood voor BeNe-League; code rood of oranje voor eredivisie en eerste divisie en overige divisies) wordt afgegeven voor een gebied waar een bezoekend team doorheen moet reizen om, voor de periode van 6 uur voorafgaand aan de wedstrijd en/of een periode tot maximaal 3 uur na de wedstrijd, is het bezoekende team gerechtigd om niet af te reizen. Het weeralarm dat door het KNMI op de website (internet via http://www.knmi.nl/waarschuwin... onder verwachtingen 0-48 uur) wordt afgegeven op de dag van de geplande wedstrijd is bepalend. De vereniging is er verantwoordelijk voor dat de competitiecommissie wordt voorzien van de correcte schermafdruk van de betreffende pagina.
8. ‚Äėdroeve' omstandigheden.
c. Ten aanzien van lid b sub 1, 2, 3, 4, 5 en 6 wordt de beslissing met betrekking tot het afgelasten van een wedstrijd genomen door de scheidsrechter. Indien redenen genoemd onder lid b sub 1, 2, 3, 4 en 5 zich voordoen tijdens de wedstrijd, kan de scheidsrechter de wedstrijd staken.
d. Ten aanzien van lid b sub 7 en 8 dient het team dat met deze omstandigheden wordt geconfronteerd direct telefonisch contact op te nemen met de competitieleider van betreffende competitie, en daarna met de wedstrijdsecretaris van betreffende club. Het telefoonnummer waarop deze is te bereiken, wordt gepubliceerd op de website van IJshockey Nederland.
e. Ten aanzien van lid b sub 6 geldt dat indien een team dertig minuten na de vastgestelde aanvangstijd van de wedstrijd niet op het speelveld aanwezig is, de scheidsrechter de wedstrijd zal afgelasten.
f. Met betrekking tot iedere wedstrijd die wegens redenen genoemd in lid b of wegens andere, niet genoemde, zwaarwegende redenen, is afgelast of gestaakt, zal door de competitiecommissie achteraf, primair op basis van het scheidsrechterrapport en/of, indien van toepassing, op basis van het rapport van de door de competitiecommissie aangewezen functionaris zoals bepaald in lid a, een toetsing c.q. beoordeling van de achterliggende redenen en omstandigheden plaatsvinden. Ook in het geval dat de scheidsrechter de wedstrijd heeft gestaakt wegens een zwaarwegende reden anders dan genoemd in lid b, zal de competitiecommissie trachten vast te stellen welk team schuld heeft aan het feit dat de scheidsrechter zich tot staken genoodzaakt achtte.
g. Indien de competitiecommissie vaststelt dat de schuld voor het afgelasten of staken van een wedstrijd ligt bij één van beide teams of bij beide teams, wordt dit team of worden deze teams bestraft op basis van artikel 4 lid b en c van dit reglement.
h. Indien de competitiecommissie vaststelt dat er geen sprake is van schuld voor het afgelasten van een wedstrijd:
- wordt de wedstrijd opnieuw ingepland op een door de competitiecommissie nader te bepalen datum en plaats;
- of wordt gehandeld op basis van artikel 4 lid a.
i. Indien de competitiecommissie vaststelt dat er geen sprake is van schuld voor het staken van een wedstrijd:
- wordt, indien tenminste twee perioden zijn gespeeld, de stand in de wedstrijd op het moment van staken als einduitslag vastgesteld;
- of wordt, indien minder dan twee perioden zijn gespeeld, de wedstrijd geheel opnieuw gespeeld op een door de competitiecommissie nader te bepalen datum en plaats;
- of wordt gehandeld op basis van artikel 4 lid a.
j. Indien een wedstrijd geen doorgang kan vinden, is de vereniging die als eerste van dit feit op de hoogte is, verplicht zo snel mogelijk de tegenstander, het lid van de scheidsrechterscommissie dat verantwoordelijk is voor de toewijzing van scheidsrechters en de competitiecommissie hierover telefonisch in te lichten. De telefoonnummers waarop deze functionaris en de competitiecommissie zijn te bereiken, worden gepubliceerd op de website van IJshockey Nederland. Het feit dat een vereniging aan deze verplichting voldoet, betekent nadrukkelijk niet dat deze vereniging is vrijgesteld van een mogelijke schuld aan het geen doorgang vinden van een wedstrijd. Het niet voldoen aan de verplichting tot informeren van de tegenstander en het lid van de scheidsrechterscommissie zal worden bestraft met een geldboete tot maximaal ‚ā¨ 500.
k. De competitiecommissie van IJshockey Nederland kan een vereniging - op basis van beschikbare informatie ‚Äď verplichten tot een schadeloosstelling op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten in het geval een wedstrijd wordt afgezegd.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende teams

Artikel 8: Mannen en vrouwen

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęen

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linesmen en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 51: Matchfixing en betting

Artikel 52: Overig

Sportreglement