Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 21: Statutenwijziging

Arti­kel 21: Statutenwijziging

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. De termijn van oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging, bedraagt ten minste veertien dagen.
3. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen vóór deze vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór de vergadering aan alle leden toegezonden.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de afgevaardigden van de leden aanwezig is. Indien geen twee derden van de afgevaardigden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen.
5.
a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notari√ęle akte is opgemaakt en deze is ingeschreven in de daartoe bestemde registers.
b. Iedere bestuurder van de Bond is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47