Home Regle¬≠men¬≠tenTuchtreglement → Artikel 9: Uitspraak

Arti­kel 9: Uitspraak

1.
a. Na afloop van een mondelinge behandeling wordt hetzij terstond uitspraak gedaan, hetzij door de voorzitter mondeling medegedeeld wanneer zij zal worden gedaan.
b. De uitspraak vindt niet later plaats dan op de vijftiende dag na sluiting van het onderzoek. De uitspraak kan schriftelijk dan wel mondeling geschieden. Zij wordt gepubliceerd in het bondsbulletin. Desgevraagd maakt het bondsbureau de uitspraak telefonisch bekend.
2.
a. Oordeelt de tuchtcommissie de aanklacht ongegrond, dan spreekt zij de aangeklaagde vrij.
b. Oordeelt de commissie de aanklacht gegrond, dan bepaalt zij welke tuchtmaatregel(en) terzake aan de aangeklaagde zullen worden opgelegd.
c. In geval de commissie de aanklacht feitelijk gegrond oordeelt, doch tevens van oordeel is dat de aangeklaagde geen enkel verwijt treft, kan zij hem schuldig verklaren zonder oplegging van enige maatregel.
d. De schriftelijke uitspraak bevat een korte aanduiding van de gronden waarop deze berust.
e. Bij de uitspraak wordt mededeling gedaan van de rechtsmiddelen die tegen de uitspraak openstaan, alsmede van de termijn waarbinnen die dienen te worden aangewend.
3.
a. Van de uitspraak wordt schriftelijk mededeling aan het bondsbureau gedaan.
b. De kosten van het onderzoek komen ten laste van degene aan wie een straf of maatregel is opgelegd en ten laste van de bond indien geen straf is opgelegd, behoudens verhaal op derden, alles indien bij de uitspraak niet anders is bepaald.
c. De kosten van onderzoek worden door de bondsvergadering op een vastrecht bepaald.
d. Tuchtmaatregelen treden in werking van het ogenblik dat de aangeklaagde redelijkerwijs van de uitspraak kennis heeft kunnen nemen.

Laatst gewijzigd op 4 maart 2023 om 09:04