Home Regle¬≠men¬≠tenTuchtreglement → Bijlage V: Sportieve integriteit en bescherming reputatie

Bij­la­ge V: Spor­tie­ve inte­gri­teit en bescher­ming reputatie

1. Bevoegdheid bondsbestuur
Deze bijlage beschrijft de bijzondere bevoegdheid van het bondsbestuur zoals bedoeld in artikel 1 lid 8 van het tuchtreglement.

2. Negatieve uitlatingen
a. Het is verboden voor verenigingen, spelers, coaches en andere offici√ęle stafleden om negatieve uitlatingen te doen over scheidsrechters en/of IJshockey Nederland waaronder uitdrukkelijk ook via eigen mediakanalen en social mediakanalen.
b. Onder negatieve uitlatingen wordt verstaan: elke vorm van kritiek, belediging, smaad, laster of andere uitingen die schadelijk zijn voor de reputatie van scheidsrechters en/of IJshockey Nederland.
c. Bij overtreding van artikel 2.a. kan een boete worden opgelegd van minimaal 250 euro per geval tot maximaal 2.500 euro per geval.

3. Bevoegdheid tot opleggen van boetes
a. Het bondsbestuur is bevoegd om boetes op te leggen aan verenigingen, spelers, coaches en andere offici√ęle stafleden die in overtreding zijn van artikel 2.a.
b. De hoogte van de boete wordt bepaald door het bondsbestuur en is afhankelijk van de ernst van de overtreding.

4: Beroepsmogelijkheid
a. Tegen de oplegging van een boete kan beroep worden aangetekend bij de arbitragecommissie van IJshockey Nederland.
b. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na ontvangst van de boete.
c. De arbitragecommissie zal het beroep behandelen en binnen een redelijke termijn een beslissing nemen.
d. Tegen de beslissing van de arbitragecommissie staat geen beroep open.

5. Verantwoordelijkheid van verenigingen
a. Verenigingen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun spelers, coaches en andere offici√ęle stafleden.
b. Verenigingen dienen erop toe te zien dat hun leden zich houden aan de in deze bijlage opgenomen gedragsbepalingen en zullen waar nodig zelf disciplinaire maatregelen treffen.

Laatst gewijzigd op 26 juni 2024 om 19:15