26 augustus 202009:45

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Agenda algemene ledenvergadering woensdag 9 september 2020

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING (online via MS-Teams)

op woensdag 9 september 2020, om 20:00 uur.

Besloten is om de algemene ledenvergadering van 9 september 2020 online te houden. Dit naar aanleiding van de onlangs gepresenteerde coronamaatregelen. Het dringend overheidsadvies is samenscholing van meer dan 6 personen te vermijden.

Agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Onderscheidingen
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 23 oktober 2019 (bijlage)
6. Toetreding leden
7. Vaststelling c.q. wijziging van statuten (bijlage) (bijlage) en reglementen (bijlage) (bijlage)
8. Benoeming afgevaardigde persoonlijke leden
9. Benoeming vaste commissies (bijlage)
10. Activiteitenverslag 2019 (bijlage)
11. Financieel verslag 2019
11.a. Jaarrekening 2019 (bijlage)
11.b. Toelichting op de jaarrekening 2019
11.c. Verslag van de financi√ęle commissie (bijlage)
11.d. Décharge bondsbestuur
12. Verslaglegging 2020
12.a. Jaarplan 2020 (bijlage)
12.b. Begroting 2020 (bijlage)
13.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2019-2020 (bijlage)
13.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2019-2020 (bijlage)
14. Arbitrageplan Team Stripes 2020-2023 (bijlage)
15.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2020-2021 (bijlage)
15.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2020-2021 (bijlage)
16. Rondvraag
17. Sluiting

Verklaring van afvaardiging
De verklaring van afvaardiging (zie bijlage) dient uiterlijk de dag voor de algemene ledenvergadering ingevuld en ondertekend bij het bondsbureau ([email protected]) digitaal te worden ingeleverd.

Conform artikel 13 van het huishoudelijk reglement dienen andere bestuursleden te tekenen dan zij die worden afgevaardigd: Tijdens de algemene ledenvergadering moeten de afgevaardigden van de verenigingen en diens verenigingsleden voorzien zijn van een schriftelijk bewijs van hun afvaardiging, ondertekend door tenminste twee bestuursleden van de betreffende vereniging of stichting, of andere rechtspersoon, zij zelf daaronder niet begrepen, tenzij de vereniging vanwege bijzondere omstandigheden niet kan voldoen aan deze eis. Het bondsbestuur beoordeelt of dit het geval is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bestuur van de desbetreffende vereniging uit niet meer dan drie personen bestaat.