Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van IJshockey Nederland. U dient zich ervan bewust te zijn dat IJshockey Nederland niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

IJshockey Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Privacybeleid gebruik ledenadministratie en competitieadministratie

1. Algemeen

IJshockey Nederland is de koepelorganisatie die in Nederland de beoefening van de sport IJshockey bevordert. Zij doet dit door middel van het organiseren van competities, wedstrijden, toernooien, talentontwikkelingsprogramma's, evenementen en andere activiteiten die erop gericht zijn de bekendheid van de sport te maximaliseren.

Als je lid bent van een ijshockeyvereniging en daardoor lid van IJshockey Nederland beschikt IJshockey Nederland via jouw vereniging over bepaalde persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd en e-mailadres. De vereniging geeft deze gegevens aan IJshockey Nederland door na je aanmelding. IJshockey Nederland koppelt deze gegevens vervolgens aan een bondsnummer. Het bondsnummer wordt slechts gebruikt voor administratieve en organisatorische doeleinden van IJshockey Nederland en je ijshockeyvereniging.

In andere gevallen verkrijgen we jouw persoonsgegevens rechtstreeks van jou en verwerken we deze, bijvoorbeeld als je een account aanmaakt, je aanmeldt voor een cursus, workshop of bijscholing of je inschrijft voor de nieuwsbrief.

In het kader van de activiteiten worden persoonsgegevens vergaard en opgeslagen voor zover deze van belang zijn voor de uitoefening van de sport, en deze ten goede komen aan de personen van wie we deze gegevens hebben vergaard. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor een zeer beperkt aantal daartoe gerechtigde personen. De gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve met de partij die deze gegevens voor ons beheert, beveiligt en opslaat. Ook deze partij garandeert dat uw gegevens niet worden gedeeld.

Indien je actief lid bent, of in het verleden op de een of andere manier in enige hoedanigheid officieel betrokken bent geweest bij, of heeft deelgenomen aan een ijshockeywedstrijd is de kans groot dat we gegevens van je in onze database bewaren.

Indien je nooit lid bent geweest van IJshockey Nederland, of haar voorloper de Nederlandse IJshockey Bond, of een van bij deze organisaties aangesloten verenigingen, contractanten of stichtingen, kom je niet in onze database voor.

Deze verklaring rond het privacy-beleid heeft betrekking op de gegevens verzameld in onze ledenadministratie en competitieadministratie. Op de website www.ijshockeynederland.nl vind je het privacybeleid voor de gebruikers van die website en digitale platformen.

2) Welke gegevens verzamelen en bewaren wij

Permanent:
- Naam, geboortedatum, geslacht
- Club en functie (aanvang, einde)
- Deelname aan wedstrijden via wedstrijdformulier
- Strafblad
- Diploma's (coach, scheidsrechter)

Tijdelijk:
- Adres, telefoonnummer en e-mail (alleen actieve leden)
- Pasfoto (voor identificatie/controle op speelgerechtigheid)

IJshockey Nederland verzamelt gegevens op verschillende niveaus, afhankelijk van de toepassing. Wij verzamelen nimmer meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de uitoefening van onze taken. We verzamelen nadrukkelijk geen gegevens omtrent huidskleur, ras, seksuele geaardheid, religie, politieke opvattingen en dergelijke.

Van de individuele leden, of individuele leden van de bij ons aangesloten verenigingen, contractanten of stichtingen, bewaren wij naam, geboortedatum, geslacht en de periode van lidmaatschap.

Van actieve leden, dat wil zeggen personen die gedurende het lopende seizoen op een of andere wijze formeel aan door ons georganiseerde ijshockeywedstrijden of evenementen deelnemen, bewaren we ook adresgegevens, contactgegevens (telefoon en e-mail) en pasfoto. Deze gegevens worden automatisch gewist indien iemand gedurende de laatste 3 aaneengesloten seizoenen geen lid meer was van IJshockey Nederland of een van de bij ons aangesloten verenigingen of stichtingen of contractanten.
Van iedereen, ook leden van externe partijen, die als speler, official of geregistreerd teambegeleider aan door ons georganiseerde wedstrijden hebben deelgenomen bewaren wij de naam, de naam van het team, de wedstrijden waaraan werd deelgenomen en de statistische gegevens, zijnde de gegevens zoals vermeld op het wedstrijdformulier van de betreffende wedstrijden.

3) Hoe verzamelen wij gegevens

De gegevens die wij verzamelen worden op twee manieren aangeleverd:
- Via de ledenadministratie van de bij ons aangesloten verenigingen, contractanten of stichtingen
- Via het wedstrijdformulier van binnen onze systemen opgeslagen wedstrijden

Wij vragen de aangesloten verenigingen, contractanten en stichtingen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Het is mogelijk dat deze zelf meer gegevens vragen. IJshockey Nederland is niet verantwoordelijk voor deze gegevens.

Deelname aan een wedstrijd als speler, teambegeleider of official wordt geregistreerd met bondsnummer, naam, rugnummer speler en functie.
Als gevolg van deelname aan een wedstrijd kan het gebeuren dan iemand een straf wordt opgelegd welke een schorsing tot gevolg heeft. In dat geval wordt een intern strafblad aangemaakt waarop de overtreding en de eventuele sancties worden vermeld.

4) Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

- Het tot stand brengen en uitvoeren van je lidmaatschap;
- Doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van IJshockey Nederland en andere informatie;
- Het voldoen aan (wettelijke) verplichtingen;
- Het aanbieden van cursussen, opleidingen, bijeenkomsten, kennisavonden, ontwikkelingskampen en seminars;
- Nieuwsbrieven te verzenden;
- Contact met je op te nemen of te onderhouden;
- De dienstverlening te verbeteren;
- De website te optimaliseren;
- Beeldopnamen teneinde sporters, begeleiders en fans onze activiteiten online te kunnen laten volgen;
- Beeldopnamen voor analyse van wedstrijden en trainingen, prestatiebevordering.

5) Bescherming van gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

6) Wie hebben toegang tot gegevens

Gegevens die betrekking hebben op deelname aan wedstrijden, zijn openbaar, evenals statistiekgegevens die worden samengesteld aan de hand van de deelname aan wedstrijden.
Gegevens die zijn opgeslagen in de ledenadministratie zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van het bondsbureau en de ledenadministrateur van de vereniging, contractant of stichting waarvan iemand lid, speler, official of medewerker is.
Bestuurders van aangesloten verenigingen, contractanten en stichtingen kunnen een account aanmaken via gebruikersbeheer en stellen hiervoor een gebruikersbeheerder aan.

De gebruikersbeheerder stelt de rechten van de accounts in volgens de vastgestelde permissies. Het toekennen van permissies op de website zijn gekoppeld aan de functie die een persoon binnen de vereniging, stichting of contractant vervult. Het toekennen van rechten gebeurt door de gebruikersbeheerder en kan dus nooit door de gebruiker zelf gebeuren (toe-eigenen van rechten.) Accounts die langer dan een jaar niet worden gebruikt worden op non-actief gezet.

7) Met wie delen we gegevens

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor ons een ICT-oplossing aanbieden, zoals voor onze ledenadministratie, of voor de organisatie rondom competities, het aanbieden van spelersvolgsystemen, of om derden die door IJshockey Nederland worden ingeschakeld voor het verbeteren van de dienstverlening. Een beperkte set gegevens (postcode, geboortedatum, geslacht, sportbond en (optioneel) vereniging) wordt doorgegeven aan NOC*NSF. Deze gegevens worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. De sportbonden en NOC*NSF hebben deze statistieken nodig voor de bedrijfsvoering en beleidsvorming. De gegevens zullen nooit worden gebruikt om jou specifiek te benaderen. Mocht je niettemin bezwaren tegen deze doorgifte hebben, dan kun je daartegen gemotiveerd bezwaar maken bij jouw vereniging, IJshockey Nederland en/of NOC*NSF.
IJshockey Nederland voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de koepelorganisatie NOC*NSF (welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland), persoonsgegevens in naar aanleiding van signalen, meldingen c.q. incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van leden. Deze informatie heeft als doel te komen tot een veilige(r) sportomgeving en daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren, registreren en rapporteren van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze gegevens mogen en zullen niet door IJshockey Nederland noch door NOC*NSF voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven worden aangewend en worden ook niet aan derden verstrekt in welk vorm dan ook.
Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en IJshockey Nederland of wanneer IJshockey Nederland hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

De gegevens van selectiespelers en begeleiders van nationale teams worden verstrekt aan de International Ice Hockey Federation (IIHF) op de zogenoemde team entry long lists. Deze formulieren zijn van belang voor de IIHF om de speelgerechtigheid van spelers op WK-toernooien te verifiëren.
De namen, geboortejaren en clubs van selectiespelers en begeleiders van nationale teams worden gepubliceerd op de website van IJshockey Nederland in het kader van het afgesproken communicatieplan.

Persoonsgegevens van nationale teamspelers en teamofficials worden gebruikt door teamofficials van de nationale teams.

In het geval van nationale transfers publiceren we bondsnummer, naam speler, oude club, nieuwe club om te bepalen of spelers aan hun verplichtingen richting de oude club hebben voldaan.

Wij maken video’s van trainingen en wedstrijden op onze accommodatie en publiceren deze op onze website of op online platformen (online platform voor publicatie van beeldopnamen, streaming). Deze opnamen kunnen ook als bewijsmateriaal dienen in tuchtzaken of strafrechtelijke procedures.

8) Waarom bewaren we deze gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

De naam, geboortedatum en geslacht zijn van belang om te bepalen aan welke competities iemand mag deelnemen als speler, of om te bepalen of/hoe iemand als official kan optreden. Deze gegevens worden bovendien gebruikt om te bepalen of iemand eventueel gebonden is aan een transfer-regeling wanneer men zou overstappen naar een andere club. Om dezelfde reden wordt bewaard welke functie iemand heeft uitgeoefend bij de club.

Het strafblad – dat wil zeggen alle schorsingen die iemand in de loop van zijn carrière bij de ijshockeybond werden opgelegd, bewaren we in verband met de beoordeling van eventuele nieuwe incidenten. Deze gegevens worden ook bewaard nadat iemand als lid werd afgemeld, omdat deze persoon mogelijk na enige tijd in een andere functie zou kunnen terugkeren. In dat geval willen we weten met wie we te maken hebben en waarom die persoon in het verleden geschorst is geweest.

Gegevens van diploma's bewaren we om te zien op welk niveau iemand mag opereren.

De wedstrijdformulieren worden bewaard om de geschiedenis van de sport te documenteren en om onderzoek te kunnen doen naar de ontwikkeling van de sport en de doelmatigheid van talentontwikkelingsprogramma's en andere activiteiten.

Al deze gegevens zijn essentieel voor de uitoefening van de sport en het functioneren van de bond.

Adres- en contactgegevens (telefoon, e-mailadres) gebruiken we om met onze leden in contact te komen als dit nodig zou zijn, en om in geval van onduidelijkheid onderscheid te kunnen maken tussen personen met dezelfde naam en/of geboortedatum.

Pasfoto gebruiken we om de speler te kunnen identificeren.

Beeldopnamen van trainingen en wedstrijden worden niet langer dan zes maanden bewaard, tenzij het langer bewaren noodzakelijk is gelet op het doel.

9) Uw rechten wanneer u voorkomt in onze ledenadministratie

Conform de verordening heeft u recht op toegang tot, rectificatie, wissen, beperking op verwerking, bezwaar tegen verwerking en overdracht van uw persoonlijke gegevens.

Om van dit recht gebruik te maken dient u een schriftelijk verzoek, gedateerd en persoonlijk ondertekend, verzoek in te dienen bij het kantoor van IJshockey Nederland, of per e-mail [email protected].
Je heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toepasselijke autoriteit inzake bescherming persoonsgegevens.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van IJshockey Nederland of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeftover dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

IJshockey NederlandStappegoorweg 15022 DA Tilburg