19 oktober 201900:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Agenda buitengewone algemene ledenvergadering 23 oktober 2019

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING

op woensdag 23 oktober 2019, om 20:00 uur in het zalencentrum NDC den Hommel, Kennedylaan 9 te Utrecht (routebeschrijving: https://www.ndcdenhommel.nl/contact/#Routebeschrijving).

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van de algemene ledenvergadering woensdag 11 september 2019 (bijlage)
5. Scheidsrechters
6. Bestuursverkiezing (bijlage)
6.1. Uitleg over de verkiezingsprocedure en instellen kiesbureau
6.2. Verslag van de ingestelde toetsingscommissie (bijlage)
6.3. Toelaten van kandidaten tot de verkiezingen
6.4. Presentaties van de kandidaten (maximaal 10 minuten per kandidaat)
6.5. Advisering en stemverklaringen (alleen als spreektijd van tevoren is aangevraagd)
6.6. Stemronde 1
6.7. Stemronde 2 (indien noodzakelijk)
6.8. Installeren van de voorzitter
7. Rondvraag
8. Sluiting

Klik hier voor het formulier Verklaring van Afvaardiging. Dit formulier dient de dag voor de buitengewone algemene ledenvergadering bij het bondsbureau ([email protected]) digitaal te worden ingeleverd. De papierenversie voorzien van originele handtekeningen dient voor aanvang van de buitengewone algemene ledenvergadering bij een medewerker van het bondsbureau te worden ingeleverd.

Conform artikel 13 van het huishoudelijk reglement dienen andere bestuursleden te tekenen dan zij die worden afgevaardigd: Tijdens de algemene ledenvergadering moeten de afgevaardigden van de verenigingen en diens verenigingsleden voorzien zijn van een schriftelijk bewijs van hun afvaardiging, ondertekend door tenminste twee bestuursleden van de betreffende vereniging of stichting, of andere rechtspersoon, zij zelf daaronder niet begrepen, tenzij de vereniging vanwege bijzondere omstandigheden niet kan voldoen aan deze eis. Het bondsbestuur beoordeelt of dit het geval is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bestuur van de desbetreffende vereniging uit niet meer dan drie personen bestaat.