10 maart 202000:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Agenda en vergaderstukken algemene ledenvergadering

woensdag 18 maart 2020

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

op woensdag 18 maart 2020, om 20:00 uur in het zalencentrum NDC den Hommel, Kennedylaan 9 te Utrecht (routebeschrijving: https://www.ndcdenhommel.nl/contact/#Routebeschrijving).

De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Onderscheidingen
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 23 oktober 2019 (bijlage)
6.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2019-2020 (bijlage)
6.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2019-2020 (bijlage)
7. Verhoging scheidsrechtersvergoedingen
8.a. Jaarplan 2020 (bijlage)
8.b. Begroting 2020 (bijlage volgt)
9. AVG-beleid (bijlage)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Klik hier voor het formulier Verklaring van Afvaardiging. Dit formulier dient de dag voor de algemene ledenvergadering bij het bondsbureau ([email protected]) digitaal te worden ingeleverd. De papierenversie voorzien van originele handtekeningen dient voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij een medewerker van het bondsbureau te worden ingeleverd.

Conform artikel 13 van het huishoudelijk reglement dienen andere bestuursleden te tekenen dan zij die worden afgevaardigd: Tijdens de algemene ledenvergadering moeten de afgevaardigden van de verenigingen en diens verenigingsleden voorzien zijn van een schriftelijk bewijs van hun afvaardiging, ondertekend door tenminste twee bestuursleden van de betreffende vereniging of stichting, of andere rechtspersoon, zij zelf daaronder niet begrepen, tenzij de vereniging vanwege bijzondere omstandigheden niet kan voldoen aan deze eis. Het bondsbestuur beoordeelt of dit het geval is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bestuur van de desbetreffende vereniging uit niet meer dan drie personen bestaat.