IJNL logo vierkant

25 november 202109:05

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Convocatie en agenda algemene ledenvergadering dinsdag 14 december 2021

Op dinsdag 14 december 2021 organiseert IJshockey Nederland de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV wordt georganiseerd via MS-Teams, dit in verband met de huidige overheidsadviezen vanwege het COVID-19-virus.

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING (online via MS Teams)

op dinsdag 14 december 2021, om 20:00 uur.

Agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 2 juni 2021
5. Rooster van aftreden bondsbestuursleden
6. Toetreding leden
7. Good Governance
7.a. Stappenplan wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
7.b. Nieuwe Code Goed Sportbestuur (gastspreker)
8. Ontwikkelingen
9. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
10. Financieel verslag 2020-2021
10.a. Jaarrekening 2020-2021 (van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021)
10.b. Toelichting op de jaarrekening
10.c. Activiteitenverslag 2020-2021 (van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021)
10.d. Verslag van de financi√ęle commissie
10.e. Décharge bondsbestuur
11. Rondvraag
12. Sluiting

Toegang tot de algemene ledenvergadering en verklaring van afvaardiging

De leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland hebben de mogelijkheid om de ALV online (via MS-Teams) bij te wonen. Aanmelden is mogelijk tot maandag 13 december 2021 12:00 uur per e-mail via [email protected] (vermeld in het onderwerp: Aanmelding ALV 14 december 2021). U ontvangt op het gebruikte e-mailadres de link voor toegang tot de vergadering, tenzij u in uw aanmelding aangeeft dat u de uitnodiging op een ander e-mailadres wilt ontvangen. De vertegenwoordiger(s) van de clubs moeten in het bezit zijn van de verklaring van afvaardiging conform artikel 13 van het huishoudelijk reglement: Tijdens de algemene ledenvergadering moeten de afgevaardigden van de verenigingen en diens verenigingsleden voorzien zijn van een schriftelijk bewijs van hun afvaardiging, ondertekend door tenminste twee bestuursleden van de betreffende vereniging of stichting, of andere rechtspersoon, zij zelf daaronder niet begrepen, tenzij de vereniging vanwege bijzondere omstandigheden niet kan voldoen aan deze eis. Het bondsbestuur beoordeelt of dit het geval is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bestuur van de desbetreffende vereniging uit niet meer dan drie personen bestaat.

Agendastukken

Uiterlijk een week voorafgaand aan de ALV worden alle agendastukken voor deze vergadering op onze website geplaatst. Vragen naar aanleiding van de vergaderstukken kunnen uiterlijk 10 december 2021 schriftelijk per e-mail via [email protected] worden ingediend (vermeld in het onderwerp: Vragen agendastukken ALV 14 december 2021). Uw vragen worden op de website geplaatst en kunnen vooraf of tijdens de ALV worden beantwoord. De online ALV vindt plaats op dinsdag 14 december 2021 vanaf 20:00 uur. (MS-Teams staat vanaf 19:30 uur open.)

Voor vragen tijdens de rondvraag vragen we de leden deze een dag voorafgaand aan de ALV te mailen naar [email protected]. Deze worden behandeld tijdens de ALV bij de rondvraag.