27 november 202022:16

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Convocatie algemene ledenvergadering woensdag 16 december 2020

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de

ONLINE ALGEMENE LEDENVERGADERING (online via MS-Teams)

op woensdag 16 december 2020, om 20:00 uur.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 9 september 2020
5. Boekjaar van kalenderjaar naar verenigingsjaar
6.a. Activiteitenplan 2021 (activiteiten van 1 januari tot en met juni 2021)
6.b. Begroting 2021 (activiteiten van 1 januari tot en met juni 2021)
7. Ambities
8. Rondvraag
9. Sluiting