7 mei 202114:35

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Convocatie algemene ledenvergadering woensdag 2 juni 2021

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING (online via MS Teams)

op woensdag 2 juni 2021, om 20:00 uur.

Agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Onderscheidingen
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen van de algemene ledenvergadering van 16 december 2020
6. Ontwikkelingen
7. Toetreding leden
8. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
9. Benoeming vaste commissies
10. Prognose resultaat 2020-2021 (1 januari 2020-30 juni 2021)
11.a. Ambitiedocument 2021+
11.b. Activiteitenplan 2021-2022
12.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2021-2022
12.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2021-2022
13.a. Begroting 2021+
13.b. Begroting 2021-2022
14. Rondvraag
15. Sluiting