Vergaderhamer

16 december 202218:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Convocatie algemene ledenvergadering woensdag 25 januari 2023

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de (fysieke)

ALGEMENE LEDENVERGADERING


Locatie: Kunstijsbaan De Vechtsebanen, Mississippidreef 151, 3565 CE Utrecht (vergaderzaal 2/3)

Aanvang: 20:00 uur

Agenda:

1. Opening
2. Onderscheidingen
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen van de algemene ledenvergadering van 26 september 2022 en de
voorzetting op 25 oktober 2022
6. Bestuursverkiezing
7. Toetreding leden
8. Ontwikkelingen
9. Plan van aanpak besprekingen baten en lasten in balans
10. Voorstel opleidingsvergoedingen nationale transfers
11. Reiskostenvergoedingen scheidsrechters
12. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
13. Financieel verslag 2021-2022
13.a. Jaarrekening 2021-2022 (van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2022)
13.b. Toelichting op de jaarrekening
13.c. Jaarverslag 2021-2022 (van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2022)
13.d. Activiteitenverslag 2021-2022 (van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2022)
13.e. Verslag van de financiële commissie
13.f. DĂ©charge bondsbestuur
14. Rondvraag
15. Sluiting

Aanmelden voor en toegang tot de vergaderstukken van de algemene ledenvergadering

De leden, ereleden, leden van verdienste, commissieleden en belangstellenden van contractanten van IJshockey Nederland hebben de mogelijkheid om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Aanmelden is mogelijk tot en met donderdag 19 januari 2023 12:00 uur via het invullen van het onderstaande formulier.

Met het invullen van het onderstaande formulier meldt u zich aan voor deelname aan de betreffende vergadering. Van de aanmelding ontvangt u automatisch een bevestiging. Aanmelden is mogelijk tot en met donderdag 19 januari 2023 12:00 uur.

Onder verwijzing naar artikel 13 van het huishoudelijk reglement wijzen we de clubs op het volgende: Elk gewoon lid dat zich met ijshockey bezighoudt, is verplicht een bestuurslid naar de algemene ledenvergadering af te vaardigen en aan de vergadering te laten deelnemen zulks op straffe van een aan de bond te verbeuren boete van EUR 100.

Instructie

Met het invullen van het formulier en een klik op verzenden krijgt u de vergaderstukken - de agenda, het formulier van afvaardiging en de beschikbare vergaderstukken van de algemene ledenvergadering d.d. woensdag 25 januari 2023 - automatisch toegezonden per e-mail, vul dus het juiste e-mailadres in. De vergaderstukken worden tijdig voorafgaand aan de vergadering aangevuld.

Onder verwijzing naar artikel 14 van de statuten doet het bondsbestuur in december 2022, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.

Verklaring van afvaardiging

De vertegenwoordiger(s) van de clubs moeten in het bezit zijn van de verklaring van afvaardiging conform artikel 13 van het huishoudelijk reglement: Tijdens de algemene ledenvergadering moeten de afgevaardigden van de verenigingen en diens verenigingsleden voorzien zijn van een schriftelijk bewijs van hun afvaardiging, ondertekend door tenminste twee bestuursleden van de betreffende vereniging of stichting, of andere rechtspersoon, zij zelf daaronder niet begrepen, tenzij de vereniging vanwege bijzondere omstandigheden niet kan voldoen aan deze eis. Het bondsbestuur beoordeelt of dit het geval is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bestuur van de desbetreffende vereniging uit niet meer dan drie personen bestaat.

Opgave voor de deelname aan de algemene ledenvergadering en/of benodigde bescheiden ontvangen

Ja ik kom zelf naar Utrecht