23 augustus 201900:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Convocatie ALV woensdag 11 september 2019

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

op woensdag 11 september 2019, om 20:00 uur in het zalencentrum NDC den Hommel, Kennedylaan 9 te Utrecht (routebeschrijving: https://www.ndcdenhommel.nl/contact/#Routebeschrijving).

Om 19.00 uur, voorafgaand aan de algemene ledenvergadering, is er de mogelijkheid om in een bijeenkomst voor leden van IJshockey Nederland verduidelijkingsvragen te stellen aan de penningmeester over de jaarcijfers 2018.

Vanaf 20:00 uur luidt de agenda als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Aanzet visienotitie ‚ÄėMeer samen besturen‚Äô
4. Ingekomen stukken
5. Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 december 2018
6. Toetreding leden
7. Benoeming vaste commissies
8. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
9. Bestuursverkiezing
10. Activiteitenverslag IJshockey Nederland 2018
11.a. Toelichting op de jaarrekening IJshockey Nederland 2018
11.b. Jaarrekening IJshockey Nederland 2018
11.c. Verslag van de financi√ęle commissie
11.d. Décharge verlenen
12. Onderscheidingen
13. Rondvraag
14. Sluiting

Klik hier voor het formulier Verklaring van Afvaardiging. Dit formulier dient voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij een medewerker van het bondsbureau te worden ingeleverd. Conform artikel 13 van het huishoudelijk reglement dienen andere bestuursleden te tekenen dan zij die worden afgevaardigd: Tijdens de algemene ledenvergadering moeten de afgevaardigden van de verenigingen en diens verenigingsleden voorzien zijn van een schriftelijk bewijs van hun afvaardiging, ondertekend door tenminste twee bestuursleden van de betreffende vereniging of stichting, of andere rechtspersoon, zij zelf daaronder niet begrepen, tenzij de vereniging vanwege bijzondere omstandigheden niet kan voldoen aan deze eis. Het bondsbestuur beoordeelt of dit het geval is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bestuur van de desbetreffende vereniging uit niet meer dan drie personen bestaat.

Conform artikel 13 van het huishoudelijk reglement dienen andere bestuursleden te tekenen dan zij die worden afgevaardigd.