Vergaderhamer

7 september 202207:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Convocatie en agenda algemene ledenvergadering maandag 26 september 2022

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Online via MS-Teams

op maandag 26 september 2022, om 20:00 uur.

Agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Onderscheidingen
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen van de algemene ledenvergadering van 14 december 2021
6. Rooster van aftreden bondsbestuur
7. Ontwikkelingen
8. Toetreding leden
9. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
10. Benoeming vaste commissies
11.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2022-2023
11.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2022-2023
12. Prognose resultaat 2021-2022 (1 juli 2021-30 juni 2022)
13.a. Activiteitenplan 2022-2023
13.b. Begroting 2022-2023
14. Rondvraag
15. Sluiting

Toegang tot de algemene ledenvergadering en verklaring van afvaardiging

De leden, ereleden, leden van verdienste, commissieleden en belangstellenden van contractanten van IJshockey Nederland hebben de mogelijkheid om de ALV online (via MS-Teams) bij te wonen. Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 23 september 2022 12:00 uur via dit aanmeldingsformulier. U ontvangt op het opgegeven e-mailadres de link voor toegang tot de vergadering. De vertegenwoordiger(s) van de clubs moeten in het bezit zijn van de verklaring van afvaardiging conform artikel 13 van het huishoudelijk reglement: Tijdens de algemene ledenvergadering moeten de afgevaardigden van de verenigingen en diens verenigingsleden voorzien zijn van een schriftelijk bewijs van hun afvaardiging, ondertekend door tenminste twee bestuursleden van de betreffende vereniging of stichting, of andere rechtspersoon, zij zelf daaronder niet begrepen, tenzij de vereniging vanwege bijzondere omstandigheden niet kan voldoen aan deze eis. Het bondsbestuur beoordeelt of dit het geval is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bestuur van de desbetreffende vereniging uit niet meer dan drie personen bestaat.

Vergaderstukken

Uiterlijk een week voorafgaand aan de ALV worden alle agendastukken voor deze vergadering op onze website geplaatst. Vragen naar aanleiding van de vergaderstukken kunnen uiterlijk 21 september 2022 schriftelijk per e-mail via [email protected] worden ingediend (vermeld in het onderwerp: Vragen agendastukken ALV 26 september 2022). Uw vragen kunnen vooraf of tijdens de ALV worden beantwoord. Uiteraard kunt u tijdens de ALV ook vragen stellen. De online ALV vindt plaats op maandag 26 september 2022 vanaf 20:00 uur. (MS-Teams staat vanaf 19:30 uur open.)

Voor vragen tijdens de rondvraag vragen we de leden deze een dag voorafgaand aan de ALV te mailen naar [email protected]. Deze worden tijdens de ALV bij de rondvraag behandeld.

Met het invullen van het onderstaande formulier en een klik op de blauwe balk krijgt u toegang tot de vergaderstukken van de algemene ledenvergadering d.d. maandag 26 september 2022.