Vergaderhamer

20 februari 202408:45

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Convocatie en agenda algemene ledenvergadering woensdag 13 maart 2024

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING


Locatie: Online via MS-Teams

op woensdag 13 maart 2024, om 20:00 uur.

1. Opening
2. Onderscheidingen
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 4 september 2023
6. Ontwikkelingen
7. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
8. Financieel verslag 2022-2023
8.a. Jaarrekening 2022-2023 (van 1 juni 2022 tot en met 30 juni 2023)
8.b. Toelichting op de jaarrekening
8.c. Jaarverslag 2022-2023 (van 1 juni 2022 tot en met 30 juni 2023)
8.d. Activiteitenverslag 2022-2023 (van 1 juni 2022 tot en met 30 juni 2023)
8.e. Verslag van de financiële commissie
8.f. DĂ©charge bondsbestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting

Aanmelden voor en toegang tot de vergaderstukken van de algemene ledenvergadering

De leden, ereleden, leden van verdienste, commissieleden en belangstellenden van contractanten van IJshockey Nederland hebben de mogelijkheid om de algemene ledenvergadering bij te wonen.

Met het invullen van het onderstaande formulier meldt u zich aan voor deelname aan de betreffende vergadering. Van de aanmelding ontvangt u automatisch een bevestiging. Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 8 maart 2024 12:00 uur.

Onder verwijzing naar artikel 13 van het huishoudelijk reglement wijzen we de clubs op het volgende: Elk gewoon lid dat zich met ijshockey bezighoudt, is verplicht een bestuurslid naar de algemene ledenvergadering af te vaardigen en aan de vergadering te laten deelnemen zulks op straffe van een aan de bond te verbeuren boete van EUR 100.

Instructie

Met het invullen van het formulier en een klik op verzenden krijgt u de vergaderstukken - de agenda, het formulier van afvaardiging en eventuele overige beschikbare vergaderstukken van de algemene ledenvergadering d.d. woensdag 13 maart 2024 - automatisch toegezonden per e-mail, vul dus het juiste e-mailadres in. Aanvullende vergaderstukken worden tijdig voorafgaand aan de vergadering geĂĽpload en kunnen worden opgevraagd door u (opnieuw) aan te melden.

Verklaring van afvaardiging

De vertegenwoordiger(s) van de clubs moeten in het bezit zijn van de verklaring van afvaardiging conform artikel 13 van het huishoudelijk reglement: Tijdens de algemene ledenvergadering moeten de afgevaardigden van de verenigingen en diens verenigingsleden voorzien zijn van een schriftelijk bewijs van hun afvaardiging, ondertekend door tenminste twee bestuursleden van de betreffende vereniging of stichting, of andere rechtspersoon, zij zelf daaronder niet begrepen, tenzij de vereniging vanwege bijzondere omstandigheden niet kan voldoen aan deze eis. Het bondsbestuur beoordeelt of dit het geval is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bestuur van de desbetreffende vereniging uit niet meer dan drie personen bestaat.

Opgave voor de deelname aan de algemene ledenvergadering en/of benodigde bescheiden ontvangen