Vergaderhamer

2 juni 202313:15

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Convocatie en agenda algemene ledenvergadering woensdag 28 juni 2023

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de fysieke

ALGEMENE LEDENVERGADERING


Locatie: Kunstijsbaan De Vechtsebanen, Mississippidreef 151, 3565 CE Utrecht

Aanvang: 20:00 uur

Agenda

1. Opening
2. Onderscheidingen
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen van de algemene ledenvergadering van 25 januari 2023
6. Rooster van aftreden bondsbestuur
7. Ontwikkelingen
8. Toetreding leden
9. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
10. Benoeming vaste commissies
11.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2023-2024
11.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2023-2024
12. Prognose resultaat 2022-2023 (1 juli 2022-30 juni 2023)
13.a. Activiteitenplan 2023-2024
13.b. Begroting 2023-2024
14. Rondvraag
15. Sluiting

Aanmelden voor en toegang tot de vergaderstukken van de algemene ledenvergadering

De leden, ereleden, leden van verdienste, commissieleden en belangstellenden van contractanten van IJshockey Nederland hebben de mogelijkheid om de algemene ledenvergadering bij te wonen.

Met het invullen van het onderstaande formulier meldt u zich aan voor deelname aan de betreffende vergadering. Van de aanmelding ontvangt u automatisch een bevestiging. Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 23 juni 2023 12:00 uur.

Onder verwijzing naar artikel 13 van het huishoudelijk reglement wijzen we de clubs op het volgende: Elk gewoon lid dat zich met ijshockey bezighoudt, is verplicht een bestuurslid naar de algemene ledenvergadering af te vaardigen en aan de vergadering te laten deelnemen zulks op straffe van een aan de bond te verbeuren boete van EUR 100.

Instructie

Met het invullen van het formulier en een klik op verzenden krijgt u de vergaderstukken - de agenda, het formulier van afvaardiging en de beschikbare vergaderstukken van de algemene ledenvergadering d.d. woensdag 28 juni 2023 - automatisch toegezonden per e-mail, vul dus het juiste e-mailadres in. De vergaderstukken worden tijdig voorafgaand aan de vergadering gezonden.

Verklaring van afvaardiging

De vertegenwoordiger(s) van de clubs moeten in het bezit zijn van de verklaring van afvaardiging conform artikel 13 van het huishoudelijk reglement: Tijdens de algemene ledenvergadering moeten de afgevaardigden van de verenigingen en diens verenigingsleden voorzien zijn van een schriftelijk bewijs van hun afvaardiging, ondertekend door tenminste twee bestuursleden van de betreffende vereniging of stichting, of andere rechtspersoon, zij zelf daaronder niet begrepen, tenzij de vereniging vanwege bijzondere omstandigheden niet kan voldoen aan deze eis. Het bondsbestuur beoordeelt of dit het geval is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bestuur van de desbetreffende vereniging uit niet meer dan drie personen bestaat.

Opgave voor de deelname aan de algemene ledenvergadering en/of benodigde bescheiden ontvangen

Ja, ik kom zelf naar Utrecht