Vergaderhamer

17 augustus 202320:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Convocatie en agenda buitengewone algemene ledenvergadering maandag 4 september 2023

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING


Locatie: Online via MS-Teams

Aanvang: 20:00 uur

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 28 juni 2023
5. Aangepaste begroting 2023-2024
6. Rondvraag
7. Sluiting

Aanmelden voor en toegang tot de vergaderstukken van de algemene ledenvergadering

De leden, ereleden, leden van verdienste, commissieleden en belangstellenden van contractanten van IJshockey Nederland hebben de mogelijkheid om de buitengewone algemene ledenvergadering bij te wonen.

Met het invullen van het onderstaande formulier meldt u zich aan voor deelname aan de betreffende vergadering. Van de aanmelding ontvangt u automatisch een bevestiging. Aanmelden is mogelijk tot en met woensdag 30 augustus 2023 12:00 uur.

Onder verwijzing naar artikel 13 van het huishoudelijk reglement wijzen we de clubs op het volgende: Elk gewoon lid dat zich met ijshockey bezighoudt, is verplicht een bestuurslid naar de algemene ledenvergadering af te vaardigen en aan de vergadering te laten deelnemen zulks op straffe van een aan de bond te verbeuren boete van EUR 100.

Instructie

Met het invullen van het formulier en een klik op verzenden krijgt u de vergaderstukken - de agenda, het formulier van afvaardiging en de beschikbare vergaderstukken van de buitengewone algemene ledenvergadering d.d. maandag 4 september 2023 - automatisch toegezonden per e-mail, vul dus het juiste e-mailadres in. De vergaderstukken worden tijdig voorafgaand aan de vergadering gezonden.

Verklaring van afvaardiging

De vertegenwoordiger(s) van de clubs moeten in het bezit zijn van de verklaring van afvaardiging conform artikel 13 van het huishoudelijk reglement: Tijdens de algemene ledenvergadering moeten de afgevaardigden van de verenigingen en diens verenigingsleden voorzien zijn van een schriftelijk bewijs van hun afvaardiging, ondertekend door tenminste twee bestuursleden van de betreffende vereniging of stichting, of andere rechtspersoon, zij zelf daaronder niet begrepen, tenzij de vereniging vanwege bijzondere omstandigheden niet kan voldoen aan deze eis. Het bondsbestuur beoordeelt of dit het geval is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bestuur van de desbetreffende vereniging uit niet meer dan drie personen bestaat.

Opgave voor de deelname aan de algemene ledenvergadering en/of benodigde bescheiden ontvangen