1 september 201900:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Publicatie nationale transfers

Publicatie nationale transfers
In de afgelopen week is een groot aantal nationale transfers gepubliceerd op leden.nijb.nl. De administrateurs kunnen in de ledenadministratie onder de menuknop 'Transfers' zien welke spelers er van hun vereniging naar een andere vereniging overgeschreven worden. Op deze pagina kan u de overschrijving goedkeuren of bezwaar aantekenen.

- een bezwaar kan worden ingediend indien de speler nog verplichtingen heeft aan zijn 'oude' club;
- een bezwaar kan alleen via leden.nijb.nl worden ingediend.

Indien een 'oude' club veertien dagen na publicatie op nijb.nl niet heeft aangegeven akkoord te gaan of bezwaar te maken, gaat IJshockey Nederland op basis van het sportreglement ervan uit dat er geen bezwaar is.

U ontvangt als nieuwe club GEEN e-mail wanneer er bezwaar is aangetekend tegen een transfer. U dient zelf regelmatig de status van de transfers te bekijken. Wanneer u inlogt in de ledenadministratie verschijnt een bericht van zaken die uw aandacht vragen, waaronder de transfers.

Deadline nationale transfers U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18 en U19
De transferperiode voor spelers die speelgerechtigd zijn in de U12-, U14-, U16- en U19-competities is gelimiteerd van 1 april tot en met 1 september 2019. Dit is niet van toepassing op spelers die uitkomen in de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie). Spelers die in een seizoen na de deadline van 1 september 2019 naar de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) transfereren kunnen in het seizoen van de transfer echter niet in de andere competities uitkomen.

Artikel 9 (sportreglement): Nationale transfers
Het oude artikel 9 van het sportreglement blijft vooralsnog gehandhaafd. De invoering van het nieuwe artikel 9 zoals goedgekeurd in de ALV 11 december 2018 moet worden uitgesteld. De regelgeving in het nieuwe artikel 9 moet worden aangepast omdat deze onduidelijk en inconsistent is, er geen procedure in staat die gevolgd zou moeten worden of die beschrijft hoe de speler in kwestie zou moeten handelen in geval van bezwaar, en niet duidelijk is wat de rechten en plichten zijn van de betrokken partijen. Invoering van het transferaanvraagformulier zou betekenen dat de oude bezwaarprocedure niet langer van toepassing kan zijn en dus zal eerst een andere bezwaarprocedure moeten worden uitgewerkt.

Klik op Meer hieronder voor het actuele artikel 9 van het sportreglement: Nationale transfers.

Deadline nationale transfers U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18 en U19
De transferperiode voor spelers die speelgerechtigd zijn in de U12-, U14-, U16- en U19-competities is gelimiteerd van 1 april tot en met 1 september 2019. Dit is niet van toepassing op spelers die uitkomen in de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie). Spelers die in een seizoen na de deadline van 1 september 2019 naar de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) transfereren kunnen in het seizoen van de transfer echter niet in de andere competities uitkomen.

Artikel 9 (sportreglement): Nationale transfers
Het oude artikel 9 van het sportreglement blijft vooralsnog gehandhaafd. De invoering van het nieuwe artikel 9 zoals goedgekeurd in de ALV 11 december 2018 moet worden uitgesteld. De regelgeving in het nieuwe artikel 9 moet worden aangepast omdat deze onduidelijk en inconsistent is, er geen procedure in staat die gevolgd zou moeten worden of die beschrijft hoe de speler in kwestie zou moeten handelen in geval van bezwaar, en niet duidelijk is wat de rechten en plichten zijn van de betrokken partijen. Invoering van het transferaanvraagformulier zou betekenen dat de oude bezwaarprocedure niet langer van toepassing kan zijn en dus zal eerst een andere bezwaarprocedure moeten worden uitgewerkt.

Het actuele artikel 9 (sportreglement): Nationale transfers, luidt als volgt:

ARTIKEL 9: NATIONALE TRANSFERS
a. Er is sprake van een nationale transfer wanneer een lid of contractant een speler bij IJshockey Nederland wenst te registreren die door een ander lid of andere contractant bij IJshockey Nederland is geregistreerd of die in een periode tot vijf jaar terug door een ander lid of andere contractant bij IJshockey Nederland was geregistreerd.

b. Een nationale transfer is alleen mogelijk als de betreffende speler aan zijn verplichtingen jegens het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant heeft voldaan. Om dit te bepalen wordt de procedure gevolgd zoals vastgesteld in dit artikel.

c. Het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant meldt de beoogde nationale transfer aan bij de IJshockey Nederland volgens de aanvraagprocedure zoals die is bepaald in lid o. van dit artikel.

d. De beoogde nationale transfer wordt vermeld in de online ledenadministratie van IJshockey Nederland. Vanaf het moment dat het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant de speler op de teamlijst heeft aangemeld, is de speler gerechtigd voor het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant uit te komen.

e. Het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant krijgt vanaf de datum dat de beoogde nationale transfer op de website van IJshockey Nederland is gepubliceerd, veertien dagen de tijd aan IJshockey Nederland, wegens het niet voldoen aan verplichtingen van betreffende speler, een schriftelijk gemotiveerd bezwaar tegen de transfer kenbaar te maken. Tevens dient het ‘oude lid’ op www.ijnl.nl aan te geven dat men niet akkoord gaat. Een dergelijk bezwaar wordt, zonder vermelding van details, gepubliceerd op de website van IJshockey Nederland.

f. Laat het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant de periode van veertien dagen zoals bepaald in het vorige lid, voorbij gaan, dan betekent dit de facto dat de betreffende speler aan zijn verplichtingen heeft voldaan en is de transfer daarmee definitief.

g. Indien het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant een bezwaar tegen de transfer kenbaar heeft gemaakt, krijgen het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant en het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant vanaf de datum dat de melding van het bezwaar op de website van IJshockey Nederland is gepubliceerd, veertien dagen de tijd de zaak met elkaar op te lossen. Het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant neemt daartoe zelf contact op met het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant. Gedurende deze periode blijft de speler gerechtigd voor het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant uit te komen.

h. Indien binnen de periode van veertien dagen zoals bepaald in het vorige lid, het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant IJshockey Nederland schriftelijk informeert dat de betreffende speler aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de transfer daarmee definitief.

i. Indien binnen de periode van veertien dagen zoals bepaald in lid g het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant IJshockey Nederland niet schriftelijk heeft geïnformeerd dat de betreffende speler aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal de competitiecommissie de zaak beoordelen. Het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant dient daartoe binnen een periode van zeven dagen na afloop van de periode van veertien dagen zoals bepaald in lid g, schriftelijke bewijzen van verplichtingen van de betreffende speler beschikbaar te stellen.

j. Indien de competitiecommissie oordeelt dat de speler verplichtingen heeft jegens het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant, is de speler niet gerechtigd te spelen tot het moment dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Aan het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant worden administratiekosten in rekening gebracht. De hoogte van die administratiekosten wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

k. Indien de competitiecommissie oordeelt dat de speler geen verplichtingen heeft jegens het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant, worden aan het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant, administratiekosten in rekening gebracht. De hoogte van die administratiekosten wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

l. Indien de competitiecommissie oordeelt dat op basis van de beschikbare schriftelijke bewijzen geen oordeel mogelijk is, zal de competitiecommissie de zaak voorleggen aan het college van arbiters van IJshockey Nederland. Gedurende de periode tot aan de uitspraak van de arbitragecommissie blijft de speler gerechtigd voor het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant uit te komen.

m. Indien de arbitragecommissie oordeelt dat de speler verplichtingen heeft jegens het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant, is de speler niet gerechtigd te spelen tot het moment dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Bovenop de eventuele kostenveroordeling uit te spreken door de arbitragecommissie, wordt het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant bestraft met een boete ter hoogte van de kosten van het griffierecht voor het aanhangig maken van een geschil bij het college van arbiters.

n. Indien de arbitragecommissie oordeelt dat de speler geen verplichtingen heeft jegens het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant, wordt het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant, bovenop de eventuele kostenveroordeling uit te spreken door de arbitragecommissie, bestraft met een boete ter hoogte van de kosten van het griffierecht voor het aanhangig maken van een geschil bij het college van arbiters.

o. Het bondsbestuur van IJshockey Nederland bepaalt de aanvraagprocedure voor een nationale transfer. De administratiekosten voor een nationale transfer worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Indien op één ijsbaan een lid actief is in de BeNe-league of Eerste divisie en een ander lid binnen juniorencompetities en/of Eerste divisie wordt voor transfers tussen die betreffende leden geen administratiekosten in rekening gebracht.

p. Het bondsbestuur bepaalt de uiterste datum in het betreffende seizoen tot wanneer een speler die na een nationale transfer door een lid bij IJshockey Nederland wordt geregistreerd, gerechtigd is in de U19 -competitie, de U16-competitie, de U14-competitie, de U12-competitie, de BeNe-league of de Eerste divisie uit te komen. Ook kan het bondsbestuur bepalen dat de uiterste datum anders is voor, of niet van toepassing is op, een speler die in het betreffende seizoen niet door een ander lid of contractant bij IJshockey Nederland was geregistreerd. In de overige competities is een speler die na een nationale transfer door een lid of contractant bij IJshockey Nederland wordt geregistreerd, in het betreffende seizoen niet speelgerechtigd wanneer zijn transfer is aangevraagd in een periode van veertien dagen voor het einde van de reguliere competitie.

q. Een speler die voor de derde keer in een seizoen na een nationale transfer door een lid of contractant bij IJshockey Nederland wordt geregistreerd, is in het betreffende seizoen niet langer speelgerechtigd.

r. Voor een speler die op basis van een gelimiteerde internationale transfer aan de competitie deelneemt en die in het betreffende seizoen nationaal wenst te transfereren, gelden additionele bepalingen die voortvloeien uit IIHF-reglementen.