Home OrganisatieEvenementen → Algemene voorwaarden media accreditatie en aanvraag-General terms and conditions for media accreditation and application

Alge­me­ne voor­waar­den media accre­di­ta­tie en aan­vraag-Gene­ral terms and con­di­ti­ons for media accre­dita­ti­on and application

Voor medi­a­toe­gang tij­dens diver­se eve­ne­men­ten van IJs­hoc­key Neder­land is een accre­di­ta­tie nodig. De accre­di­ta­ties wor­den uit­ge­ge­ven door IJs­hoc­key Neder­land. De alge­me­ne voor­waar­den op de accre­di­ta­tie zijn van toe­pas­sing op alle eve­ne­men­ten van IJs­hoc­key Neder­land (ten­zij anders vermeld).

Accreditaties worden niet verleend aan:

 • Persvoorlichters van clubs en of andere bedrijven/instellingen.
 • Reclame- of marketingmanagers of leden van deze afdeling van nieuws- of sportmedia.
 • Vertegenwoordigers van media/websites die niet erkend worden door de Nederlandse Sportpers.
 1. De geaccrediteerde persoon onvoorwaardelijk dat IJshockey Nederland (haar (sub-)organisatoren, medewerkers, officials, vrijwilligers en andere betrokken partijen) niet aansprakelijk is. Aanvragen voor media-accreditatie dienen uiterlijk één week voorafgaand aan het evenement ingediend te zijn, tenzij anders vermeld. Voor speciale (internationale) evenementen, dienen media vertegenwoordigers voor hun aanvraag gebruik te maken van een alternatieve methode in plaats van het online accreditatieformulier.
 2. Doel: in het belang van de journalistieke werkzaamheden zullen accreditaties worden verstrekt aan journalisten en fotografen die wensen te publiceren over het betreffende evenement. Met het verstrekken van de accreditatie geeft IJshockey Nederland toestemming voor publicatie in de publieke media en tevens op de eigen media van de journalist/fotograaf.
 3. Voor gebruik beeldmateriaal en het maken van beeldmateriaal in het kader van journalistieke doeleinden is geen toestemming nodig van de sporters/aanwezigen. Ook niet als het gaat om minderjarigen. In alle gevallen geldt wél dat de fotograaf met het beeldmateriaal niet al teveel inbreuk mag maken op iemands privacy en dat het te allen tijde bijdraagt aan het journalistieke doel. In het kader van commercieel gebruik van het materiaal, bijvoorbeeld waarbij fotografen foto’s maken van individuele sporters (denk aan deelnemers, trainers, coaches, juryleden) om deze te verkopen, is actief toestemming van de geportretteerde noodzakelijk (en van een wettelijke vertegenwoordiger in het geval van een minderjarige sporter). De fotograaf is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het beeldmateriaal en vrijwaart IJshockey Nederland voor eventuele aanspraken van deelnemers, aanwezigen en derden.
 4. Publicatie: de afgifte van een accreditatie geschiedt onder de voorwaarde dat de aanvrager een redelijke garantie van publicatie biedt. IJshockey Nederland meldt bij de organisatie aan wie een accreditatie is verleend.
 5. Maximum: IJshockey Nederland kan een maximum stellen aan het aantal accreditaties dat per evenement wordt afgegeven. De journalist of fotograaf meldt IJshockey Nederland als hij onverhoopt niet aanwezig zal zijn bij het evenement waarvoor de accreditatie is verleend, zodat mogelijk iemand op de wachtlijst toegelaten kan worden.
 6. Aanwijzingen en aansprakelijkheid: bij aankomst bij een evenement meldt de geaccrediteerde zich bij de organisatie. Alle aanwijzingen van de organisatie (medewerkers, officials, overige vrijwilligers) dienen stipt en terstond te worden opgevolgd. De organisatie kan bepalen dat journalisten en/of fotografen zich in een bepaalde zone moeten begeven. Het betreden van het evenemententerrein/-hal geschiedt geheel voor eigen risico. Door enkel het betreden aanvaardt evenals de andere genoemde partijen) voor de schade of letsel aan de goederen of personen ongeacht hoe de schade of letsel is ontstaan.
 7. Herkenbaarheid: de organisatie kan verplichten dat degenen aan wie de accreditatie is verleend herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door het dragen van een badge of mediavest. Vanzelfsprekend is ook in deze situatie de accreditatie-limiet bepalend voor het al dan niet toekennen van een badge of vest.
 8. Nevenactiviteiten: het is toegestaan dat geaccrediteerde journalisten en fotografen neventaken verrichten voor bijvoorbeeld een vereniging, team en/of andere opdrachtgever. Deze neventaken mogen echter niet de professionaliteit en kwaliteit van de daadwerkelijke publicatie (waarvoor accreditatie was aangevraagd) schaden.
 9. Mediaruimte: de organisatie van een evenement kan mediaruimten of werkplekken inrichten die enkel toegankelijk zijn voor houders van een accreditatie voor het desbetreffende evenement.
 10. Intrekken accreditatie: IJshockey Nederland heeft te allen tijde het recht om reeds toegezegde accreditaties te annuleren, zonder opgaaf van reden. Ook onprofessioneel gedrag voorafgaand, tijdens of na de accreditatieprocedure, alsmede het evenement, kunnen leiden tot intrekken van de accreditatie (en onthouding van toekomstige accreditaties). Een rechtsaanspraak op accreditatie is niet mogelijk. Ook kan op basis van eerdere accreditaties (ongeacht evenement of organisatie) geen recht worden ontleend voor toekomstige accreditaties.
Soortmedia 
Welk evenement acreditatie?-Event 
Ik heb de voorwaarden gelezen welke horen bij deze aanvraag en voldoe aan de voorwaarden.- I agree to all the terms and rules for the event. 

Laatst gewijzigd op 5 december 2023 om 08:38