Home Regle¬≠men¬≠ten → Uitleg gelimiteerde en ongelimiteerde internationale transfers

Uit­leg geli­mi­teer­de en onge­li­mi­teer­de inter­na­ti­o­na­le transfers

Hier¬≠on¬≠der de ori¬≠gi¬≠ne¬≠le tekst van arti¬≠kel 4 en 5 van de IIHF Inter¬≠na¬≠ti¬≠o¬≠nal Trans¬≠fer Regu¬≠la¬≠ti¬≠ons met daar¬≠on¬≠der de Neder¬≠land¬≠se ver¬≠ta¬≠ling. Bij een even¬≠tu¬≠e¬≠le dis¬≠cre¬≠pan¬≠tie tus¬≠sen de ver¬≠ta¬≠ling van dit arti¬≠kel en de Inter¬≠na¬≠ti¬≠o¬≠nal Trans¬≠fer Regu¬≠la¬≠ti¬≠ons van de IIHF is het laatst¬≠ge¬≠noem¬≠de bindend.

4 Limited and Unlimited Transfers

4.1 Transfers may be limited or unlimited. A limited Transfer restricts the Player's playing rights to a specific MNA for a specific duration.

Limited Transfers

4.2 The new club and the Player shall negotiate and agree upon the duration of a limited Transfer. A limited Transfer must be for a period equal to the duration of the new Contract.

4.3 A new Transfer must be processed to extend a limited Transfer. If the aforementioned Transfer is extended in accordance with an option clause in a contract enabling one or both parties to extend the duration of that Contract, the limited Transfer fee does not apply. A limited Transfer can only be extended once in accordance with the original contract’s option clause without incurring additional Transfers fees under this Article.

4.4 If a Player wishes to Transfer from his Current MNA to any other MNA, including his Home MNA, during the duration of his limited Transfer, a new Transfer is required. If the new MNA is not the Player’s Home MNA, both the Current MNA and the Home MNA must approve the new limited Transfer. The duration of the new limited Transfer must be consistent with the duration of the new Contract.

4.5 A Player who has obtained a limited or unlimited Transfer and wishes to change the Transfer to unlimited or limited respectively, must process a new Transfer request, unless the request to change the limited or unlimited Transfer is received within (2) two months of the approval of the original limited or unlimited Transfer.

Unlimited Transfers

4.6 A Player who wishes to Transfer his playing rights to a MNA other than his Home MNA permanently, must request an unlimited Transfer to his new MNA, and execute an Unlimited Transfer Request Form (UTR). Once the executed UTR is uploaded on the System, and the unlimited Transfer request has been approved, the Player becomes a full member of the New MNA and any future Transfers must be approved by his New ‚ÄúHome MNA‚ÄĚ.

Transfer Deadlines

4.7 The Transfer deadline for Northern Hemisphere MNAs is 23.59h (CET) on February 15 of the applicable season. The Transfer deadline for Southern Hemisphere MNAs is 23.59h (CET) on July 31 of the applicable season. Should the deadline date fall on a weekend; the deadline date will become 23.59h (CET) on the Monday immediately following the weekend. The IIHF must receive the Transfer approval within the System by the Transfer deadline. The IIHF may extend the February 15th deadline in a Winter Olympic year to enable Player movement after that event is complete.

5 Transfer of Players Under 18 Years of Age

5.1 A Player under 18 years of age is permitted to Transfer from one MNA to another utilizing the System. No Transfer fee shall apply for a Transfer completed before the Player’s 18th birthday.

4 Gelimiteerde en ongelimiteerde transfers

4.1 Transfers kunnen gelimiteerd of ongelimiteerd zijn. Een gelimiteerde transfer beperkt de speelrechten van de speler tot een specifieke MNA voor een specifieke duur.

Gelimiteerde transfers

4.2 De nieuwe club en de speler zullen onderhandelen over en een akkoord bereiken over de duur van een gelimiteerde transfer. Een gelimiteerde transfers moet een periode zijn die gelijk is aan de duur van het nieuwe contract.

4.3 Een nieuwe transfer moet worden verwerkt om een ‚Äčgelimiteerde transfer te verlengen. Indien de bovengenoemde transfer wordt verlengd in overeenstemming met een optieclausule in een contract waardoor √©√©n of beide partijen de duur van dat contract kunnen verlengen, zijn de gelimiteerde transferkosten niet van toepassing. Een gelimiteerde transfer kan slechts √©√©n keer worden verlengd in overeenstemming met de optieclausule van het oorspronkelijke contract zonder extra transferkosten op grond van dit artikel.

4.4 Als een speler van zijn huidige MNA naar een andere MNA wilt transfereren, waaronder zijn Home MNA, tijdens de duur van zijn gelimiteerde transfer, is een nieuwe transfer vereist. Als de nieuwe MNA niet de Home MNA van de speler is, moeten zowel de huidige MNA als de thuis-MNA de nieuwe gelimiteerde transfer goedkeuren. De duur van de nieuwe gelimiteerde transfer moet consistent zijn met de duur van het nieuwe contract.

4.5 Een speler die een gelimiteerde of ongelimiteerde transfer heeft verkregen en de transfer naar ongelimiteerd of gelimiteerd wenst te wijzigen, moet een nieuwe transferaanvraag worden verwerken, tenzij het verzoek om de gelimiteerde of ongelimiteerde transfer te wijzigen binnen twee maanden na goedkeuring van de originele gelimiteerde of ongelimiteerde transfer plaatsvindt.

Ongelimiteerde transfers

4.6 Een speler die zijn speelrechten permanent aan een MNA buiten zijn Home MNA wil overdragen, moet een ongelimiteerde transfer naar zijn nieuwe MNA aanvragen en een Unlimited Transfer Request Form (UTR) uitvaardigen. Nadat de uitgevaardigde
UTR in het systeem is ge√ľpload en de ongelimiteerde transferaanvraag is goedgekeurd, wordt de speler volwaardig lid van de nieuwe MNA en toekomstige overdrachten moeten worden goedgekeurd door zijn nieuwe "Home MNA".

Deadlines transfers

4.7 De transferperiode voor MNA's op het noordelijk halfrond is 23.59 uur (CET) op 15 februari van het betreffende seizoen. De transferperiode voor MNA's op het zuidelijke halfrond is 23.59 uur (Midden-Europese tijd) op 31 juli van het betreffende seizoen. Mocht de deadline datum vallen in een weekend; dan wordt de uiterste datum 23.59 uur (CET) op de maandag onmiddellijk na het weekend. De IIHF moet de transfergoedkeuring in het systeem ontvangen op de deadline van overschrijving. De IIHF kan de deadline van 15 februari verlengen in een Olympisch wintersjaar om transfers mogelijk te maken nadat het evenement is voltooid.

5 Transfer van spelers jonger dan 18 jaar

5.1 Een speler die jonger is dan 18 jaar mag overstappen van de ene naar de andere MNA met behulp van het systeem. Er zijn geen transfersommen van toepassing op een transfer voltooid vóór de 18e verjaardag van de speler.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48