8.2 Taken

- Het bondsbestuur is belast met het besturen van IJshockey Nederland;
- Het bondsbestuur behartigt de belangen van IJshockey Nederland in de meest brede zin en representeert IJshockey Nederland naar buiten toe;
- Het bondsbestuur legt jaarlijks verantwoording af over de gevolgde koers aan de leden van IJshockey Nederland tijdens de algemene ledenvergadering;
- Het bondsbestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de bond in organisatorische zin en houdt toezicht op de besteding van middelen;
- Het bondsbestuur ziet toe op het naleven van de statuten, reglementen en door IJshockey Nederland genomen besluiten. Het bondsbestuur speelt in op ontwikkelingen en doet voorstellen voor reglementswijzigingen in de algemene ledenvergadering;
- Het bondsbestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het meerjarenbeleid en de vaststelling van het jaarplan met daarin alle relevante aandachtsgebieden. De voorbereiding hiervan wordt gedaan door het bondsbureau, waar relevant ondersteund door ingestelde commissies op bepaalde themaā€™s;
- Het inbrengen van beleidsideeƫn en suggesties tijdens bestuursvergaderingen en andere daartoe georganiseerde momenten en daarmee het aangeven van de gewenste beleidsmatige koers van IJshockey Nederland;
- Het bewaken van de voortgang van de uitvoering van de activiteitenplannen;
- Het signaleren van relevante maatschappelijke en sport gerelateerde ontwikkelingen;
- Het benoemen van leden in de door het bondsbestuur ingestelde commissies;
- Het geven van dwingende adviezen (opdracht of interventie) aan het bureau of commissie;
- Het bestuurlijk verantwoording afleggen over de gevolgde koers aan de leden tijdens de ALV;
- Het evalueren van de vastgestelde plannen aan de hand van rapportages, eventueel voorbereid door het bureau of commissies;
- Het deelnemen aan de relevante overleggen/vergaderingen buiten IJshockey Nederland.

Laatst gewijzigd op 11 december 2022 om 12:44