Arti¬≠kel 3

Jaarlijks legt het bestuur de algemene ledenvergadering een activiteitenverslag inclusief bestuursverslag en jaarrekening (balans en exploitatierekening met toelichting) ter goedkeuring voor.
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting gebeurt nadat is kennisgenomen van de verklaringen van de accountant.
Hierover zal separaat worden besloten door de algemene ledenvergadering, aanvullend aan het besluit tot goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten.

Laatst gewijzigd op 27 juni 2024 om 11:42