Home Regle¬≠men¬≠tenTopsportstatuut → Artikel 6: Atletenvertegenwoordiging

Arti­kel 6: Atletenvertegenwoordiging

6.1 Positie en doel
a. De Atletenvertegenwoordiging is een zelfstandig adviesorgaan binnen de Bond, ingesteld door het bestuur van de bond.
b. De Atletenvertegenwoordiging heeft als centraal doel het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de Topsporters onder meer door het (mee)ontwikkelen en continu verbeteren van topsportbeleid en voorzieningen van de Bond vanuit het gezichtspunt en de belangen van de Topsporters.
c. De wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Bond en de Atletenvertegenwoordiging. Hierin zijn de onderwerpen opgenomen waarop de Atletenvertegenwoordiging advies of instemming moet geven, evenals samenwerkingsafspraken en beschikbare faciliteiten en middelen.
d. De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door een tekenbevoegde vertegenwoordiger van de Bond en de voorzitter van de Atletenvertegenwoordiging.

6.2 Samenstelling
a. De Bond heeft een gedragen Atletenvertegenwoordiging met hierin vertegenwoordiging van minimaal drie en maximaal vijf (voormalig) Topsporters.
b. Als lid van de Atletenvertegenwoordiging komen in aanmerking de sporters beschreven in artikel 2 dan wel de sporters die tot vier kalenderjaren voorafgaand aan het moment van beschikbaarstelling voor de Atletenvertegenwoordiging op deze wijze geregistreerd zijn geweest bij de Bond.
c. Voor maximaal twee leden van de Atletenvertegenwoordiging kan een uitzondering worden gemaakt op artikel 6.2.b.

6.3 Zittingsduur en rooster van aftreden
a. Een lid wordt gekozen voor een zittingsduur van maximaal drie aar en kan aansluitend maximaal eenmaal worden herkozen.
b. Bij tussentijdse vacatures kunnen kandidaten onder voorbehoud van goedkeuring door de meerderheid van de Atletenvertegenwoordiging volwaardig lid worden tot de eerstvolgende verkiezingen. De kandidaat treedt daarmee in zijn eerste termijn.
c. De Atletenvertegenwoordiging draagt zorg voor een rooster van aftreden waarbij de continu√Įteit van de Atletenvertegenwoordiging zo goed mogelijk geborgd wordt.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:14