Home Regle¬≠men¬≠tenTopsportstatuut → Artikel 1: Betrokkenen

Arti­kel 1: Betrokkenen

1.1 Bondsbestuur
Het Bondsbestuur keurt het door de directie opgestelde topsportjaarplan en de Topsportbegroting goed als onderdeel van het totale meerjarenbeleidsplan, het jaarplan en de begroting.

1.2 Directeur
De Directeur is door het Bondsbestuur gemandateerd om, binnen de kaders van het goedgekeurde meerjarenbeleidsplan, jaarplan en begroting, uitvoering te geven aan het (topsport)beleid en kan bevoegdheden aan derden mandateren. Verantwoording wordt afgelegd aan het Bondsbestuur.

1.3 Manager nationaal programma
a. De Manager nationaal programma is door de Directeur gemandateerd om, binnen de kaders van het goedgekeurde meerjarenbeleidsplan, jaarplan en begroting, het opleidings- en topsportprogramma vast te stellen en hieraan uitvoering te geven.
b. De Manager nationaal programma dient op specifieke onderwerpen, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen Bond en Atletenvertegenwoordiging, de Atletenvertegenwoordiging te consulteren dan wel om advies of instemming te vragen.
c. De Manager nationaal programma stelt de Technische Staf en het Begeleidingsteam vast.
d. De Manager nationaal programma stelt samen met directeur kwalificatie-eisen en interne selectieprocedures voor internationale wedstrijden en toernooien vast. Uitzondering hierop betreffen de Olympische en Paralympische Spelen en andere multi-sportevenementen waarvan de uitzending verzorgd wordt door NOC*NSF. Daarvoor worden na overleg tussen Bond en NOC*NSF de kwalificatie-eisen door NOC*NSF vastgesteld.
e. De Manager nationaal programma is verantwoordelijk voor het aanwijzen van de uit te zenden nationale selectie en benoemt het Begeleidingsteam voor betreffende (inter)nationale wedstrijden en toernooien. Uitzondering hierop betreffen de Olympische en Paralympische Spelen en andere multi-sportevenementen, waarvan de uitzending verzorgd wordt door NOC*NSF. Daarvoor wordt op voordracht van de Bond het Begeleidingsteam door NOC*NSF aangewezen.

1.4 Technische Staf en Begeleidingsteam
a. De Technische Staf en het Begeleidingsteam worden aangesteld door de Manager nationaal programma.
b. De Technische Staf en het Begeleidingsteam leggen verantwoording af aan de Manager nationaal programma voor wat betreft de uitvoering van het topsportbeleid en het sporttechnisch jaarplan.
c. De (bonds)coaches hebben de dagelijkse leiding over hun trainingsgroep, verzorgen de nationale trainingen en trainingsstages en coachen bij (inter)nationale wedstrijden en toernooien.
d. Het Begeleidingsteam voert alle vormen van sportmedische, sporttechnische, sportwetenschappelijke, organisatorische, administratieve en logistieke ondersteuning van de teams en trainingsgroepen uit.
e. Indien sprake is van een Privécoach van een topsporter heeft de Privécoach (voortgangs)overleg met de Manager nationaal programma over het programma en de ontwikkeling van de Topsporter. Separaat worden afspraken gemaakt over de coaching op (inter)nationale wedstrijden en toernooien.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:14