Home Regle¬≠men¬≠tenBestuursreglement Gedragscode en Integriteit → Artikel 1: Inleidende bepalingen

Arti­kel 1: Inlei­den­de bepalingen

1. In dit reglement worden dezelfde begrippen gebruikt als opgenomen in Artikel A van de Statuten.

2. Het Bestuursreglement Gedragscode en Integriteit IJshockey Nederland (hierna: het Reglement) dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het Bondsbestuur van toepassing zijn op grond van de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement en andere voor de Bond van toepassing zijnde regelgeving.

3. Het Reglement is goedgekeurd op basis van het beginsel dat bestuursleden van de Bond een specifieke verantwoordelijkheid hebben voor het handhaven van de (bestuurlijke) integriteit en de reputatie van de Bond en dus dienen te verzekeren dat in hun gedrag deze specifieke verantwoordelijkheid tot uiting komt.

4. Aan het Reglement liggen ten grondslag de beginselen van het programma Goed Sportbestuur van NOC*NSF.

5. Een ieder die tot lid van het Bondsbestuur wordt benoemd, verklaart bij het aanvaarden van die functie schriftelijk te zullen handelen overeenkomstig het Reglement, alsmede de statuten, het huishoudelijk reglement en de andere op de Bond van toepassing zijnde regelgeving.

Laatst gewijzigd op 17 juni 2024 om 06:46