Home Regle¬≠men¬≠tenKlachtenregeling → Artikel 1: Indien van een klacht

Arti­kel 1: Indien van een klacht

1. Alleen leden van IJshockey Nederland kunnen een klacht indienen.
2.
a. Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij het bondsbestuur van IJshockey Nederland voor zover het gaat om klachten over onbehoorlijk of onheus gedrag van:
- medewerkers en vrijwilligers werkzaam binnen de organisatie (vanuit het bondsbureau) van IJshockey Nederland;
- (een lid van) een van de commissies of werkgroepen van IJshockey Nederland.
b. Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij de tuchtcommissie van IJshockey Nederland voor zover het gaat om klachten over onbehoorlijk of onheus gedrag van:
- (een lid van) het bondsbestuur van IJshockey Nederland.
De onder a en b bedoelde instanties (bondsbestuur en tuchtcommissie) worden hierna genoemd: de klachteninstantie.
3. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander(e) persoon, orgaan of instantie dan de in lid 1 genoemde klachteninstantie, verwijst de ontvanger de klager terstond door naar de bevoegde
klachteninstantie.
4. De klacht bevat ten minste:
a. De dagtekening;
b. Een omschrijving van de klacht;
c. De naam van de beklaagde of namen van de beklaagden;
en dient te zijn ondertekend.
5. Een klacht kan ingediend worden binnen één jaar nadat de feiten of gedragingen waarop deze berust zich hebben voorgedaan dan wel bekend zijn geworden.

NB:
De klachtenregeling is niet bedoeld om bezwaar aan te tekenen tegen besluiten genomen door een bondsorgaan op basis van de reglementen van IJshockey Nederland.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48