Home Regle¬≠men¬≠tenKlachtenregeling → Artikel 5: De uitspraak

Arti­kel 5: De uitspraak

1. De beslissing van de klachteninstantie wordt op schrift gesteld en omvat de bevindingen ten aanzien van de klacht en geeft een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn
hiervan.
2. De klachteninstantie zoals bedoeld onder artikel 2.b. kan in de uitspraak tevens een aanbeveling doen aan het bondsbestuur van IJshockey Nederland met betrekking tot eventuele
te treffen incidentele of structurele maatregelen.
3. De beslissing van de klachteninstantie wordt binnen vier weken nadat het horen heeft plaatsgevonden schriftelijk meegedeeld aan de klager en de beklaagde. Deze termijn kan
éénmalig met vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt de klachtinstantie met redenen omkleed aan de klager en de beklaagde.
4. Tegen de beslissing van de klachteninstantie kan geen beroep worden ingesteld.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48