Home Regle¬≠men¬≠ten → Artikel 5

Arti¬≠kel 5

De licentiecommissie is bevoegd aan het lid een sanctie op te leggen in het geval dat het lid gedurende de duur dat de licentie is verstrekt niet meer aan de gestelde voorwaarden zoals vermeld in dit reglement wordt voldaan.
De op te leggen mogelijke sancties zijn:
- Het geven van een waarschuwing;
- Het opleggen van een financi√ęle boete; en/of
- Het in mindering brengen van maximaal 4 competitiepunten; en/of
- Het intrekken van de licentie.
Een intrekking van een licentie vindt enkel plaats nadat aan het lid door de licentiecommissie een termijn is gesteld om de door haar geconstateerde tekortkoming op te heffen. Het bondsbestuur wordt voor het intrekken van een licentie gehoord door de licentiecommissie.
Een lid kan tegen een door de licentiecommissie opgelegde sanctie bezwaar aantekenen bij de licentiecommissie. Alsdan zal de commissie haar besluit heroverwegen. De heroverweging wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld. Vervolgens kan het lid tegen de heroverwogen beslissing beroep aantekenen bij de arbitragecommissie.

Laatst gewijzigd op 10 mei 2023 om 18:06