Home OrganisatieSamen voor een veilig sportklimaat → Actieplan Integriteit

Actie­plan Integriteit

IJs­hoc­key Neder­land gaat van start met een actie­plan om een cul­tuur van inte­gri­teit en res­pect bin­nen de Neder­land­se ijs­hoc­key­ge­meen­schap te bevor­de­ren met als doel een vei­lig sport­kli­maat voor iedereen.

Dit actieplan weerspiegelt onze toewijding aan het cre√ęren van een integere en veilige sportomgeving voor al onze leden. We zijn ervan overtuigd dat door gezamenlijke inspanningen en continue evaluatie we een cultuur van integriteit kunnen bevorderen die het fundament vormt van onze ijshockeysport.

Actiepunt 1: Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een cruciale stap in het waarborgen van integriteit is het verkrijgen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) voor alle coaches en begeleiders. Door ervoor te zorgen dat alle clubs zijn aangesloten bij het platform voor gratis VOG-aanvragen en door het invoeren van een verplichting in ons ledenbestand om aan te geven of een begeleider of coach een VOG bezit, streven we naar een 100% dekkingsgraad van VOG's binnen onze verenigingen. Deze maatregel heeft een hoge prioriteitswaarde om een veilige omgeving voor al onze leden te waarborgen.

Actiepunt 2: Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Een andere belangrijke pijler van ons integriteitsbeleid is de rol van de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Het is van groot belang dat onze leden weten hoe ze in contact kunnen komen met de VCP en welke rol deze persoon speelt binnen onze organisatie. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats met de VCP om het aantal meldingen en de bijscholing te bespreken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid, om plaatselijke VCP's te positioneren om de toegankelijkheid te vergroten en deze jaarlijks bij te scholen.

Actiepunt 3: Voorlichting aan Verenigingen

Om verenigingen te ondersteunen bij het bevorderen van integriteit binnen hun eigen organisaties, zullen we actief voorlichting geven, onder andere via het Mentorshipprogramma van IJshockey Nederland, over het opstellen van integriteitsplannen. We zoeken naar externe partners en werken samen met NOC*NSF om de kennis over integriteit te vergroten en bewustwording te cre√ęren binnen onze sportgemeenschap.

Actipunt 4: Opleidingen

In ons opleidingsprogramma stellen we integriteit en een veilig sportklimaat centraal op elk niveau. Dit wordt gerealiseerd door speciale modules in te voegen die gericht zijn op integriteitstraining. Het doel is om alle deelnemers te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om bij te dragen aan een integere sportcultuur.

Actiepunt 5: Marketing

Om het belang van integriteit te benadrukken en goede voorbeelden van een veilig sportklimaat te promoten, zullen we gerichte campagnes voeren op onze website en sociale media. Hierbij maken we gebruik van promotiefilmpjes en andere communicatiemiddelen om onze boodschap effectief over te brengen aan onze doelgroep.

Actiepunt 6: Gedragscodes

We zullen de bestaande gedragscodes herzien en aanscherpen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de hoogste normen van integriteit en ethiek. Deze gedragscodes zullen dienen als leidraad voor het gedrag van alle betrokkenen binnen onze sportgemeenschap.

Actiepunt 7: Commissie FairPlay en Respect

De oprichting van een Commissie FairPlay en Respect benadrukt onze toewijding aan integriteit binnen de ijshockeysport. Deze commissie zal actief bezig zijn met het bespreekbaar maken van integriteitskwesties en zal een duidelijk omschreven verantwoordelijkheid, takenpakket en mandaat hebben om haar doelen te realiseren. De commissie zal ondere andere het Meldpunt incidenten evalueren en aanpassen. CF&R zal meldingen binnen de commissie behandelen en daar waar nodig maatregelen nemen.

Actiepunt 8: Evaluatie

Jaarlijks zullen we een jaarplan lntegriteit opstellen en evalueren om de voortgang te monitoren en verbeterpunten te identificeren. Het delen van successen en het aanpakken van uitdagingen zullen een integraal onderdeel zijn van dit proces, waarbij transparantie en samenwerking centraal staan.

Laatst gewijzigd op 9 juli 2024 om 12:48