Arti­kel 1: Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:a. Beheerder: het bondsbestuur of de directeur dan wel de door de algemene ledenvergadering of het bondsbestuur aangewezen persoon/personen die belast is/zijn met het uitvoeren vandit reglement;b. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;c. Betrokkene: de natuurlijk persoon die lid is van de bond en op wie de persoonsgegevens betrekking hebben;d. Bewerker: degene die in opdracht van de bond persoonsgegevens verwerkt zonder aan het rechtstreeks gezag van de bond te zijn onderworpen;e. Bond: IJshockey Nederland;f. Bondsbestuur: het bestuur van de bond;g. Algemene ledenvergadering: de algemene vergadering van de bond;h. Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de bond of van de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;i. KISS: de centrale databank van het ‚ÄėKennis- en Informatiesysteem voor de Sport‚Äô (KISS) van NOC*NSF;j. NOC*NSF: de te Arnhem gevestigde vereniging NOC*NSF;k. Persoonsgegeven: elk gegeven in het kader van KISS betreffende een ge√Įdentificeerd of identificeerbare betrokkene;l. Persoonsregistratie: het bestand/de bestanden van de bond waarin persoonsgegevens van betrokkenen zijn opgenomen;m. Sportvereniging: de vereniging of stichting waarvan de betrokkene lid is en welke vereniging of stichting lid is van de bond; het team waarvan de betrokkene lid is en welk team is aangesloten bij de bond;n. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt;o. Verantwoordelijke: de bond;p. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens in het kader van KISS;q. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens in het kader van KISS, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;r. Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens in het kader van KISS.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 16:18