Home Regle¬≠men¬≠tenReglement Kennis Informatie Systeem Sport (KISS) → Artikel 9: De toegang tot persoonsgegevens

Arti­kel 9: De toe­gang tot persoonsgegevens

1. Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben toegang tot de persoonsgegevens:
a. de beheerder. Treedt het bondsbestuur als beheerder op dan hebben alle leden van het bondsbestuur toegang tot de persoonsgegevens.
b. de werknemers van de bond en/of van de bewerker die als systeembeheerder werkzaam zijn en/of die belast zijn met het verwerken van de persoonsgegevens;
c. functionarissen van de bond, niet zijnde werknemers, die door de beheerder zijn gemachtigd tot het verwerken van persoonsgegevens, waaronder indien aanwezig een systeembeheerder.
2. De beheerder zorgt er voor dat anderen dan de in lid 1 genoemde personen geen toegang hebben tot de persoonsregistratie.
3. Een ieder die handelt onder het gezag van de bond of van de bewerker, alsmede de bewerker zelf, voor zover deze toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerkt deze slechts in opdracht van de bond, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
4. De beheerder zorgt er voor dat het niveau van beveiliging zodanig is ingericht dat de in lid 1 genoemde personen alleen die persoonsgegevens kunnen verwerken waartoe zij gemachtigd zijn.
5. De beheerder, werknemers en functionarissen die uit hoofde van hun functie kennisnemen van persoonsgegevens zijn gehouden deze persoonsgegevens niet anders te gebruiken dan voor het uitoefenen van hun functie nodig is en mogen de persoonsgegevens niet aan onbevoegden verstrekken.
6. Voor zover de in lid 1 genoemde personen niet reeds op andere wijze tot geheimhouding zijn gehouden, verleent de beheerder een in lid 1 genoemd persoon niet eerder toegang tot de persoonsgegevens dan nadat die persoon een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend waarin hij geheimhouding belooft ten aanzien van al datgene waarmee hij bij het verwerken van de persoonsgegevens bekend raakt.
7. Er geldt geen onderlinge geheimhoudingsplicht voor de in lid 1 vermelde personen wanneer dit uit hun functie voortvloeit.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48