Home Regle¬≠men¬≠tenReglement Kennis Informatie Systeem Sport (KISS) → Artikel 6: Inzage en afschrift van verwerkte persoonsgegevens

Arti­kel 6: Inza­ge en afschrift van ver­werk­te persoonsgegevens

1. De betrokkene heeft het recht inzage te verkrijgen en de herkomst te vernemen van de ten aanzien van hem in het kader van KISS verwerkte persoonsgegevens.
2. Het verkrijgen van inzage geschiedt ten kantore van de bond of doordat de betrokkene om een afschrift verzoekt.
3. De betrokkene kan alleen inzage of een afschrift verkrijgen van zijn eigen persoonsgegevens.
4. De betrokkene dient zijn verzoek tot inzage of tot het verkrijgen van een afschrift schriftelijk in bij de beheerder met gebruikmaking van het hiervoor door de bond voorgeschreven (elektronisch) standaardformulier. De betrokkene legt bij zijn verzoek een goed leesbare kopie van zijn geldig identiteitsbewijs over. De betrokkene kan zijn verzoek eenmaal per kalenderjaar doen en voorts telkens nadat hem bekend is geworden of medegedeeld dat persoonsgegevens over hem aan de bond zijn verstrekt.
5. De sportvereniging van de betrokkene heeft eveneens het recht inzage te verkrijgen van de ten aanzien van de betrokkene verwerkte persoonsgegevens.
6. De sportvereniging kan alleen inzage en een afschrift verkrijgen van haar betrokkenen.
7. De inzage of de schriftelijke opgave aan de betrokkene of zijn sportvereniging laat zien:
a. een volledig overzicht van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie;
b. een omschrijving van de doeleinden van de verwerking;
c. de herkomst van zijn persoonsgegevens;
d. de naam van de sportvereniging(en) waarvan de betrokkene lid is;
e. een algemene beschrijving van de genomen maatregelen ter beveiliging van de verwerking van de persoonsgegevens.
8. Aan het verzoek van de betrokkene of van zijn sportvereniging wordt niet voldaan indien het verzoek niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tenzij gewichtige redenen van NOC*NSF of van de bond voor de beheerder een reden vormen om geen inzage te geven of een afschrift te verstrekken, wordt aan het verzoek van de betrokkene binnen vier weken voldaan.
9. De bond kan voor het verstrekken van een afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen welke niet hoger is dan de wettelijk vastgestelde vergoeding.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48