Home Regle¬≠men¬≠tenReglement Kennis Informatie Systeem Sport (KISS) → Artikel 7: Wijziging van verwerkte persoonsgegevens

Arti­kel 7: Wij­zi­ging van ver­werk­te persoonsgegevens

1. Wanneer de verwerkte persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kan de betrokkene verzoeken de in het kader van KISS verwerkte persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
2. De betrokkene dient zijn verzoek tot wijziging van zijn persoonsgegevens schriftelijk in bij de beheerder met gebruikmaking van het hiervoor door de bond voorgeschreven (elektronisch) standaardformulier. Het verzoek bevat de voorgestelde wijzigingen. De betrokkene legt bij zijn verzoek een goed leesbare kopie van zijn geldig identiteitsbewijs over.
3. Wanneer de beheerder twijfelt aan de juistheid van de door de betrokkene verzochte wijziging(en) kan de beheerder van de betrokkene verlangen dat deze de juistheid van de voorgestelde wijzigingen aantoont.
4. De beheerder kan het verzoek van de betrokkene tot het wijzigen van zijn persoonsgegevens ter beoordeling voorleggen aan zijn sportvereniging. Wanneer de sportvereniging meent dat de door haar over de betrokkene verstrekte gegevens juist zijn, deelt de beheerder dit aan de betrokkene mee met het verzoek hierop schriftelijk te reageren.
5. Behalve de betrokkene kan ook zijn sportvereniging de beheerder verzoeken persoonsgegevens van één van haar betrokkenen te wijzigen wanneer de verwerkte persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn. De sportvereniging doet haar verzoek schriftelijk.
6. De beheerder deelt binnen vier weken na de ontvangst van het verzoek aan de betrokkene schriftelijk mee of en zo ja in hoeverre hij aan het verzoek gevolg geeft. Een weigering is met redenen omkleed. Wanneer aan het verzoek gevolg wordt gegeven worden de desbetreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk gewijzigd en ontvangt de betrokkene een schriftelijke opgave van de na de wijziging verwerkte persoonsgegevens van de betrokkene.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48