Home Regle¬≠men¬≠tenReglement Kennis Informatie Systeem Sport (KISS) → Artikel 3: KISS en het doel van de persoonsregistratie

Arti­kel 3: KISS en het doel van de persoonsregistratie

1. De bond verstrekt van een betrokkene jaarlijks aan NOC*NSF in het kader van KISS de navolgende persoonsgegevens: postcode, geboortedatum, geslacht en de begindatum van het lidmaatschap van de sportbond.
2. NOC*NSF verwerkt de in lid 1 vermelde persoonsgegevens van de betrokkenen van de bond voor:
a. het jaarlijks per sportbond vaststellen van het exacte aantal leden om aldus het door de sportbonden in de algemene vergadering van NOC*NSF uit te brengen aantal stemmen te kunnen bepalen;
b. het op basis van statistische gegevens onderbouwen en evalueren van het beleid en de strategie op het gebied van sportdeelnamevraagstukken.
3. In het kader van dit reglement is het doel van de persoonsregistratie van de bond om op grond van een lidmaatschapsverhouding de in lid 1 vermelde persoonsgegevens in het kader van KISS aan NOC*NSF te kunnen verstrekken. De bond doet jaarlijks via zijn website en via zijn offici√ęle mededelingen schriftelijk mededeling aan de betrokkenen dat de persoonsgegevens aan NOC*NSF zijn verstrekt.
4. De door de bond aan NOC*NSF verstrekte persoonsgegevens worden door NOC*NSF zonder wijziging verwerkt.
5. NOC*NSF verwerkt de persoonsgegevens niet voor een ander doel dan in lid 2 vermeld.
De persoonsgegevens worden derhalve niet verwerkt voor commerci√ęle doeleinden, waaronder direct marketing, of voor een rechtstreekse communicatie met een betrokkene.
6. Op het verwerken van de in lid 1 vermelde persoonsgegevens door NOC*NSF is het Reglement KISS van NOC*NSF van toepassing, welk reglement is te raadplegen op de website van NOC*NSF en ten kantore van NOC*NSF en van de bond.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48