Arti­kel 8: Maatregelen

1. De bond treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.
2. De bond draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede opgericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
3. Wanneer de bond persoonsgegevens laat verwerken door een bewerker, draagt de bond er zorg voor dat deze voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verwerken persoonsgegevens. De bond sluit hiertoe met de bewerker een overeenkomst.
4. De beheerder ziet toe op het naleven van de maatregelen.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48