Arti­kel 2: Het Reglement

1. Dit reglement is van toepassing op alle betrokkenen van de bond.
2. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens van betrokkenen welke in het kader van KISS aan NOC*NSF ter beschikking worden gesteld.
3. De in dit reglement opgenomen verplichtingen gelden ook voor de bewerker.
4. Dit reglement wordt met twee derden meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering.
5. Waar in dit reglement wordt gesproken van ‚Äėbetrokkene‚Äô kunnen de aan de betrokkene toekomende rechten worden uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger wanneer
de betrokkene de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, onder curatele is gesteld of ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld. De wettelijk vertegenwoordiger moet zijn hoedanigheid kunnen aantonen.
6. Waar in dit reglement over schriftelijke communicatie wordt gesproken is hieronder mede begrepen communicatie op elektronische wijze, mits de persoon van de betrokkene aldus voldoende kan worden vastgesteld.
7. Nadat de algemene ledenvergadering dit reglement heeft vastgesteld is dit reglement op de betrokkene van toepassing en wordt hij geacht in het kader van KISS in te stemmen met het verwerken van zijn persoonsgegevens, tenzij de betrokkene verzet heeft aangetekend en het verzet door de bond gegrond is verklaard.
8. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de bond en ligt ter inzage op het bondsbureau van de bond.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48