Arti­kel 11: Klacht

1. Wanneer de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan hij bij de beheerder schriftelijk een klacht indienen.
2. De betrokkene motiveert zijn klacht en legt voor zover mogelijk bewijsstukken over. Hij voegt bij zijn klacht een goed leesbare kopie van zijn geldig identiteitsbewijs.
3. De beheerder onderzoekt de klacht. Wanneer de betrokkene hierom verzoekt, wordt hij door de beheerder gehoord. De beheerder neemt binnen vier weken een schriftelijke, met redenen omklede beslissing.
4. Wanneer de betrokkene zich met de beslissing van de beheerder niet kan verenigen, kan hij daartegen in beroep gaan bij het bondsbestuur. Het bondsbestuur behandelt de klacht opnieuw en stelt de betrokkene in de gelegenheid te worden gehoord. Het besluit van het bondsbestuur is bindend voor de betrokkene en voor de bond.
5. De bond kan voor het behandelen van klachten een Klachtreglement opstellen.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48