Home Regle¬≠men¬≠tenHuishoudelijk reglement → Artikel 1: Begripsbepalingen

Arti­kel 1: Begripsbepalingen

Afgevaardigden, gevolmachtigden van de leden, die namens de vereniging en haar verenigingsleden dan wel namens de persoonlijke leden, het stemrecht uitoefenen als
bedoeld in artikel 16 van de statuten.
Algemene Ledenvergadering
, het orgaan van de leden als bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 15 van de statuten.
Arbitragecommissie
, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 23 van de statuten.
Bestuursvergadering
, Vergadering van het bondsbestuur. De wijze van vergaderen en besluitvorming van het bondsbestuur worden geregeld bij reglement.
Bond
, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid krachtens artikel 1 van de statuten voluit: IJshockey Nederland.
Bondsbestuur
, het orgaan als bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 10 van de statuten, te weten het bestuur van IJshockey Nederland.
Commissie
, een commissie die het bondsbestuur in de uitoefening van zijn taak bijstaat.
Commissie van Beroep
, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 24, 25 van de statuten. Deze commissie spreekt zich niet uit over de onderwerpen doping en, of seksuele intimidatie. Overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en op het gebied van doping worden berecht door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van de betreffende Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak
, het orgaan van de bond dat zich uitspreekt over overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en op het gebied van doping met inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van de betreffende Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
Competities
, alle ijshockeywedstrijden waaraan door leden (spelers/speelsters), gerechtigd tot deelneming aan de landelijke competitie of overige competities, wordt
deelgenomen en die door de bond zijn uitgeschreven of goedgekeurd volgens daartoe strekkende voorschriften met betrekking tot de organisatie, het programma, het
puntensysteem, de eindrangschikking en alles wat daarmee samenhangt.
Financi√ęle commissie
, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 14 van de statuten.
Gewoon lid
, zie verenigingen.
Leden
, zowel de verenigingen als de verenigingsleden als de persoonlijke leden.
Persoonlijke leden (persoonlijk lid)
, natuurlijk personen die zich rechtstreeks bij de bond hebben aangemeld, niet zijnde een verenigingslid. Deze natuurlijke personen worden hierna aangeduid als ‚Äėpersoonlijk lid‚Äô of ‚Äėpersoonlijke leden‚Äô.
Tuchtcommissie
, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 24, 25 van de statuten. Deze commissie spreekt zich niet uit over de onderwerpen doping en, of seksuele
intimidatie. Overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en op het gebied van doping worden berecht door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de
Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van de betreffende Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het
Instituut Sportrechtspraak.
Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak
, overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en op het gebied van doping worden berecht door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van de betreffende Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
Verenigingen (vereniging)
, een vereniging of andere rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, met als doel het beoefenen van de ijshockeysport, die als lidrechtspersoon is toegelaten tot de bond, artikel 3 lid 5 van de statuten.
Verenigingsjaar
, het verenigingsjaar als bedoeld in artikel 27 van de statuten.
Verenigingsleden (verenigingslid)
, natuurlijke personen die als lid toetreden dan wel zijn toegetreden tot een lid-rechtspersoon (vereniging, een stichting of andere rechtspersoon) en ijshockey beoefenen, dan wel een functie vervullen, bij een lid-rechtspersoon.
Wedstrijd
, ijshockeywedstrijden waaraan door leden (spelers/speelsters), gerechtigd tot deelneming, wordt deelgenomen en die door de bond zijn uitgeschreven of goedgekeurd volgens daartoe strekkende voorschriften.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in Regle­men­tenHuishoudelijk reglement

Artikel 2: Algemene bepalingen

Artikel 3: Organisatie

Artikel 4: Ereleden en leden van verdienste

Artikel 5: Leden

Artikel 6: Voorwaarde lidmaatschap vereniging

Artikel 7: Aanvraag lidmaatschap

Artikel 8: Beslissing inzake aanvraag lidmaatschap verenigingen

Artikel 9: Inzenden door leden van te vorderen opgaven

Artikel 10: Verplichtingen leden

Artikel 11: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden

Artikel 12: Rechten beeldregistratie

Artikel 13: Algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 14: Voorzitter algemene ledenvergadering

Artikel 15: Convocatie van algemene ledenvergadering

Artikel 16: Kandidaatstelling voor bondsbestuur en commissies

Artikel 17: Stemming algemene ledenvergadering

Artikel 18: Schriftelijke stemming algemene ledenvergadering

Artikel 19: Mondelinge stemming algemene ledenvergadering

Artikel 20: Besluitvorming algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 21: Besluitvorming algemene ledenvergadering over personen

Artikel 22: Rol van voorzitter bij besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 23: Besluitvorming algemene ledenvergadering over meerdere voorstellen

Artikel 24: Schorsing lid bondsbestuur

Artikel 25: Vergaderingen bondsbestuur

Artikel 26: Vicevoorzitter

Artikel 27: Penningmeester

Artikel 28: Vervanging binnen bondsbestuur

Artikel 29: Rechten bondsbestuur

Artikel 30: Plichten bondsbestuur

Artikel 31: Begroting

Artikel 32: Personeel en bondsbureau

Artikel 33: Coach nationaal team en uitvoering sporttechnisch beleid

Artikel 34: Wedstrijdwezen ijshockey

Artikel 35: Commissies

Artikel 36: Vaste commissies

Artikel 37: Licentiecommissie

Artikel 38: Commissievergadering

Artikel 39: Financi√ęle commissie

Artikel 40: Scheidsrechterscommissie

Artikel 41: Bondsscheidsrechter

Artikel 42: Tuchtcommissie en commissie van beroep van de bond

Artikel 43: College van arbiters

Artikel 44: Heffing over gespeelde wedstrijden

Artikel 45: Nota en achterstallige betaling

Artikel 46: Hoofdelijke omslag

Artikel 47: Kosten bestuurders, commissieleden, scheidsrechters

Artikel 48: Voorwaarde deelname aan ijshockeywedstrijden

Artikel 49: Verantwoordelijkheid bondsbestuur bij handhaving van orde en tucht

Artikel 50: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden en anderen

Artikel 51: Uitwisseling persoonsgegevens

Artikel 52: Verspreiding statuten en reglementen

Artikel 53: Onvoorziene gevallen

Huishoudelijk Reglement