Home Regle¬≠men¬≠tenHuishoudelijk reglement → Artikel 34: Wedstrijdwezen ijshockey

Arti­kel 34: Wed­strijd­we­zen ijshockey

1. De taak van de bond met betrekking tot de zorg voor en de organisatie van het ijshockeywedstrijdwezen van de bond (met uitzondering van de wedstrijden van een vertegenwoordigend team) wordt, met inachtneming van de bepalingen van het huishoudelijk reglement en het sportreglement, in eerste instantie uitgeoefend door de competitiecommissie.
2. De competitiecommissie zal zich bij de uitoefening van haar taken laten bijstaan door een of meerdere competitieleiders, die door het bondsbestuur worden benoemd.
3. Alle beslissingen over aangelegenhe¬den van bijzondere aard of over schriftelijke verzoeken of klachten van leden moeten door de competitiecommissie genomen worden met meerderheid van stemmen.
4. Tegen beslissingen van de competitiecommissie staat geen beroep open, behoudens in geval een boete of tuchtmaatregel als bij sportreglement omschreven is opgelegd, tenzij dat bij sportreglement is uitgesloten. Evenwel kan het bondsbestuur op verzoek van een lid of uit eigen initiatief omtrent een aangelegenheid, waarover door de competitiecommissie reeds is beslist, een zogenaamde principi√ęle beslissing nemen, dit wil zeggen: een beslissing waardoor geen wijziging kan worden gebracht in een reeds genomen beslissing van de commissie, doch welke het karakter heeft van een richtlijn, waarmee de competitiecommissie in het vervolg zal hebben rekening te houden. Het bondsbestuur is voorts bevoegd een zodanig principi√ęle beslissing te nemen omtrent een aangelegenheid, waarover de competitiecommissie nog niet heeft beslist, doch zulks slechts op verzoek van de meerderheid van de competitiecommissie. In de voorkomende gevallen waar beroep tegen beslissingen van de competitiecommissie mogelijk is, staat beroep open bij het bondsbestuur. Ten overvloede wordt vermeld dat zaken op het gebied van doping en seksuele intimidatie zijn ondergebracht bij het Instituut Sportrechtspraak en dus de vigerende regelgeving van het Instituut Sportrechtspraak van kracht is.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in Regle­men­tenHuishoudelijk reglement

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 2: Algemene bepalingen

Artikel 3: Organisatie

Artikel 4: Ereleden en leden van verdienste

Artikel 5: Leden

Artikel 6: Voorwaarde lidmaatschap vereniging

Artikel 7: Aanvraag lidmaatschap

Artikel 8: Beslissing inzake aanvraag lidmaatschap verenigingen

Artikel 9: Inzenden door leden van te vorderen opgaven

Artikel 10: Verplichtingen leden

Artikel 11: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden

Artikel 12: Rechten beeldregistratie

Artikel 13: Algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 14: Voorzitter algemene ledenvergadering

Artikel 15: Convocatie van algemene ledenvergadering

Artikel 16: Kandidaatstelling voor bondsbestuur en commissies

Artikel 17: Stemming algemene ledenvergadering

Artikel 18: Schriftelijke stemming algemene ledenvergadering

Artikel 19: Mondelinge stemming algemene ledenvergadering

Artikel 20: Besluitvorming algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 21: Besluitvorming algemene ledenvergadering over personen

Artikel 22: Rol van voorzitter bij besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 23: Besluitvorming algemene ledenvergadering over meerdere voorstellen

Artikel 24: Schorsing lid bondsbestuur

Artikel 25: Vergaderingen bondsbestuur

Artikel 26: Vicevoorzitter

Artikel 27: Penningmeester

Artikel 28: Vervanging binnen bondsbestuur

Artikel 29: Rechten bondsbestuur

Artikel 30: Plichten bondsbestuur

Artikel 31: Begroting

Artikel 32: Personeel en bondsbureau

Artikel 33: Coach nationaal team en uitvoering sporttechnisch beleid

Artikel 35: Commissies

Artikel 36: Vaste commissies

Artikel 37: Licentiecommissie

Artikel 38: Commissievergadering

Artikel 39: Financi√ęle commissie

Artikel 40: Scheidsrechterscommissie

Artikel 41: Bondsscheidsrechter

Artikel 42: Tuchtcommissie en commissie van beroep van de bond

Artikel 43: College van arbiters

Artikel 44: Heffing over gespeelde wedstrijden

Artikel 45: Nota en achterstallige betaling

Artikel 46: Hoofdelijke omslag

Artikel 47: Kosten bestuurders, commissieleden, scheidsrechters

Artikel 48: Voorwaarde deelname aan ijshockeywedstrijden

Artikel 49: Verantwoordelijkheid bondsbestuur bij handhaving van orde en tucht

Artikel 50: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden en anderen

Artikel 51: Uitwisseling persoonsgegevens

Artikel 52: Verspreiding statuten en reglementen

Artikel 53: Onvoorziene gevallen

Huishoudelijk Reglement