Home Regle¬≠men¬≠tenHuishoudelijk reglement → Artikel 45: Nota en achterstallige betaling

Arti­kel 45: Nota en ach­ter­stal­li­ge betaling

1. Het bondsbestuur zendt tekens vóór de aanvang van de competitie en voorts indien facturatie noodzakelijk is tijdens het seizoen nota’s aan de leden, van het door deze verschuldigde als bedoeld in artikel 8 van de statuten.
2. De leden zijn verplicht binnen 14 dagen na dagtekening van bedoelde nota het verschuldigde te voldoen.
3. Het bondsbestuur heeft de mogelijkheid om de facturatie aan derden over te dragen, op basis van contractuele afspraken, waarbij het risico op achterstallige betaling zal worden overgedragen.
4. Indien niet binnen de gestelde termijn van lid 2 een betaling zal worden gedaan is een direct opeisbare vergoeding ten bedrage van 10% verschuldigd van het openstaande saldo waarvan de betalingstermijn inmiddels is verstreken. Daarnaast is wettelijke rente verschuldigd over dit openstaande saldo en bedragen de buitengerechtelijke incassokosten maximaal 10% van de totale hoofdsom.
5. Indien de situatie in lid 4 zich voordoet, zal het bondsbestuur alle administratieve zaken en reguliere dienstverlening voor het in gebreke gebleven lid staken tot het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.
6. Aanvullend op lid 5 heeft het bondsbestuur het recht om vier weken na de vervaldatum van een vordering:
a. het in gebreke gebleven gewoon lid een onmiddellijk ingaand spelverbod voor thuiswedstrijden van het eerste team en/of andere teams op te leggen tot de gehele schuld gedelgd is, onverminderd het bepaalde in het sportreglement. Wedstrijden die ten gevolge van een speelverbod niet worden gespeeld, eindigen in een reglementaire nul-vijf nederlaag voor de ploeg die het speelverbod opgelegd heeft gekregen;
b. en/of administratieve handelingen, door de IJNL te verrichten, ten behoeve van het in gebreke gebleven gewoon lid op te schorten;
c. en/of een of meerdere teams van het in gebreke gebleven gewoon lid:
i. een speelverbod voor een of meerdere competities (met automatische degradatie) op te leggen;
ii. en/of een speelverbod voor alle wedstrijden in een of meerdere competities voor het lopende seizoen op te leggen;
iii. en/of een speelverbod voor alle wedstrijden in een of meerdere competities voor het daaropvolgende seizoen op te leggen;
iv. en/of te bestraffen met het in mindering brengen van wedstrijdpunten;
d. en/of artikel 9 van de statuten van IJshockey Nederland toe te passen.
7. Het in lid 5 en 6 bepaalde laat onverlet de mogelijkheid dat dezelfde feiten ter beoordeling aan de tuchtcommissie van de bond worden voorgelegd, die daarop, in overeenstemming met het tuchtreglement beslist.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in Regle­men­tenHuishoudelijk reglement

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 2: Algemene bepalingen

Artikel 3: Organisatie

Artikel 4: Ereleden en leden van verdienste

Artikel 5: Leden

Artikel 6: Voorwaarde lidmaatschap vereniging

Artikel 7: Aanvraag lidmaatschap

Artikel 8: Beslissing inzake aanvraag lidmaatschap verenigingen

Artikel 9: Inzenden door leden van te vorderen opgaven

Artikel 10: Verplichtingen leden

Artikel 11: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden

Artikel 12: Rechten beeldregistratie

Artikel 13: Algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 14: Voorzitter algemene ledenvergadering

Artikel 15: Convocatie van algemene ledenvergadering

Artikel 16: Kandidaatstelling voor bondsbestuur en commissies

Artikel 17: Stemming algemene ledenvergadering

Artikel 18: Schriftelijke stemming algemene ledenvergadering

Artikel 19: Mondelinge stemming algemene ledenvergadering

Artikel 20: Besluitvorming algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 21: Besluitvorming algemene ledenvergadering over personen

Artikel 22: Rol van voorzitter bij besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 23: Besluitvorming algemene ledenvergadering over meerdere voorstellen

Artikel 24: Schorsing lid bondsbestuur

Artikel 25: Vergaderingen bondsbestuur

Artikel 26: Vicevoorzitter

Artikel 27: Penningmeester

Artikel 28: Vervanging binnen bondsbestuur

Artikel 29: Rechten bondsbestuur

Artikel 30: Plichten bondsbestuur

Artikel 31: Begroting

Artikel 32: Personeel en bondsbureau

Artikel 33: Coach nationaal team en uitvoering sporttechnisch beleid

Artikel 34: Wedstrijdwezen ijshockey

Artikel 35: Commissies

Artikel 36: Vaste commissies

Artikel 37: Licentiecommissie

Artikel 38: Commissievergadering

Artikel 39: Financi√ęle commissie

Artikel 40: Scheidsrechterscommissie

Artikel 41: Bondsscheidsrechter

Artikel 42: Tuchtcommissie en commissie van beroep van de bond

Artikel 43: College van arbiters

Artikel 44: Heffing over gespeelde wedstrijden

Artikel 46: Hoofdelijke omslag

Artikel 47: Kosten bestuurders, commissieleden, scheidsrechters

Artikel 48: Voorwaarde deelname aan ijshockeywedstrijden

Artikel 49: Verantwoordelijkheid bondsbestuur bij handhaving van orde en tucht

Artikel 50: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden en anderen

Artikel 51: Uitwisseling persoonsgegevens

Artikel 52: Verspreiding statuten en reglementen

Artikel 53: Onvoorziene gevallen

Huishoudelijk Reglement