Home Regle¬≠men¬≠tenHuishoudelijk reglement → Artikel 25: Vergaderingen bondsbestuur

Arti­kel 25: Ver­ga­de­rin­gen bondsbestuur

1. Vergaderingen van het bondsbestuur worden belegd:
a. op verlangen van de voorzitter;
b. indien tenminste drie bondsbestuursleden dat wenselijk achten.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bondsbestuur en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de meerderheid van aanwezige bondsbestuursleden daarin wijziging te brengen.
3. De voorzitter is niet bevoegd eigenmachtig punten van de agenda af te voeren. Hij kan beraadslagingen sluiten, wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen indien een meerderheid van de aanwezige bondsbestuursleden, het verlangen daartoe kenbaar maakt.
4. Het bondsbestuur neemt zijn besluiten in vergaderingen. Tijdens vergaderingen kunnen wettige besluiten van het bondsbestuur slechts worden genomen indien de meerderheid van de leden aanwezig is. Behoudens bij afzonderlijk reglement uitdrukkelijk anders is bepaald, worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen geeft de stem van de voorzitter doorslag.
5. In spoedeisende gevallen met uitzondering van het in artikel 23 genoemde, kan het bondsbestuur besluiten nemen zonder in vergadering te komen, mits alle leden van het bondsbestuur in het overleg worden betrokken en daarvan, alsmede van het genomen besluit, blijkt uit een door de secretaris op te maken protocol.
6. Indien de mogelijkheid tot het in lid 5 bedoelde overleg niet bestaat, kan in de in lid 5 bedoelde gevallen, de meerderheid van het bondsbestuur met éénparigheid van stemmen geldige besluiten nemen en namens het bondsbestuur handelend optreden. Aan de overige bestuursleden moeten de besluiten onmiddellijk ter kennis worden gebracht. Van één en ander wordt in het in lid 5 bedoelde protocol gewag gemaakt.
7. Het behandelde in de bondsbestuursvergaderingen blijft geheim, tenzij de betreffende vergadering anders mocht beslissen.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in Regle­men­tenHuishoudelijk reglement

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 2: Algemene bepalingen

Artikel 3: Organisatie

Artikel 4: Ereleden en leden van verdienste

Artikel 5: Leden

Artikel 6: Voorwaarde lidmaatschap vereniging

Artikel 7: Aanvraag lidmaatschap

Artikel 8: Beslissing inzake aanvraag lidmaatschap verenigingen

Artikel 9: Inzenden door leden van te vorderen opgaven

Artikel 10: Verplichtingen leden

Artikel 11: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden

Artikel 12: Rechten beeldregistratie

Artikel 13: Algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 14: Voorzitter algemene ledenvergadering

Artikel 15: Convocatie van algemene ledenvergadering

Artikel 16: Kandidaatstelling voor bondsbestuur en commissies

Artikel 17: Stemming algemene ledenvergadering

Artikel 18: Schriftelijke stemming algemene ledenvergadering

Artikel 19: Mondelinge stemming algemene ledenvergadering

Artikel 20: Besluitvorming algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 21: Besluitvorming algemene ledenvergadering over personen

Artikel 22: Rol van voorzitter bij besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 23: Besluitvorming algemene ledenvergadering over meerdere voorstellen

Artikel 24: Schorsing lid bondsbestuur

Artikel 26: Vicevoorzitter

Artikel 27: Penningmeester

Artikel 28: Vervanging binnen bondsbestuur

Artikel 29: Rechten bondsbestuur

Artikel 30: Plichten bondsbestuur

Artikel 31: Begroting

Artikel 32: Personeel en bondsbureau

Artikel 33: Coach nationaal team en uitvoering sporttechnisch beleid

Artikel 34: Wedstrijdwezen ijshockey

Artikel 35: Commissies

Artikel 36: Vaste commissies

Artikel 37: Licentiecommissie

Artikel 38: Commissievergadering

Artikel 39: Financi√ęle commissie

Artikel 40: Scheidsrechterscommissie

Artikel 41: Bondsscheidsrechter

Artikel 42: Tuchtcommissie en commissie van beroep van de bond

Artikel 43: College van arbiters

Artikel 44: Heffing over gespeelde wedstrijden

Artikel 45: Nota en achterstallige betaling

Artikel 46: Hoofdelijke omslag

Artikel 47: Kosten bestuurders, commissieleden, scheidsrechters

Artikel 48: Voorwaarde deelname aan ijshockeywedstrijden

Artikel 49: Verantwoordelijkheid bondsbestuur bij handhaving van orde en tucht

Artikel 50: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden en anderen

Artikel 51: Uitwisseling persoonsgegevens

Artikel 52: Verspreiding statuten en reglementen

Artikel 53: Onvoorziene gevallen

Huishoudelijk Reglement