Home RegleĀ­menĀ­tenHuishoudelijk reglement → Artikel 39: FinanciĆ«le commissie

ArtiĀ­kel 39: FinanĀ­ciĀ­Ć«Ā­le commissie

1. De financiƫle commissie is belast met het toezicht zowel op het financieel beleid als op het beheer van de middelen van de bond. De commissie brengt daaromtrent verslag uit aan het bondsbestuur en voorts aan de algemene ledenvergadering.
2. De financiƫle commissie verstrekt op verzoek van het bondsbestuur of de penningmeester, dan wel op eigen initiatief, advies omtrent het financieel beleid en beheer.
3. De financiƫle commissie vergadert tenminste eenmaal per jaar en voorts telkens wanneer een lid van de commissie, het bondsbestuur of de penningmeester dat gewenst acht.
4. De financiƫle commissie is bevoegd een vergadering van het bondsbestuur respectievelijk de algemene ledenvergadering bijeen te roepen in geval zij van oordeel is dat de gezonde financiƫle toestand van de bond in gevaar is en dat het nemen van maatregelen terzake door het bondsbestuur respectievelijk de algemene ledenvergadering is geboden. In geval van het bijeenroepen van algemene ledenvergadering vindt het bepaalde in artikel 14 van de statuten overeenkomstig toepassing.
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 36 lid 4 dienen besluiten van financiƫle commissie steeds unaniem te worden genomen.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in RegleĀ­menĀ­tenHuishoudelijk reglement

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 2: Algemene bepalingen

Artikel 3: Organisatie

Artikel 4: Ereleden en leden van verdienste

Artikel 5: Leden

Artikel 6: Voorwaarde lidmaatschap vereniging

Artikel 7: Aanvraag lidmaatschap

Artikel 8: Beslissing inzake aanvraag lidmaatschap verenigingen

Artikel 9: Inzenden door leden van te vorderen opgaven

Artikel 10: Verplichtingen leden

Artikel 11: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden

Artikel 12: Rechten beeldregistratie

Artikel 13: Algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 14: Voorzitter algemene ledenvergadering

Artikel 15: Convocatie van algemene ledenvergadering

Artikel 16: Kandidaatstelling voor bondsbestuur en commissies

Artikel 17: Stemming algemene ledenvergadering

Artikel 18: Schriftelijke stemming algemene ledenvergadering

Artikel 19: Mondelinge stemming algemene ledenvergadering

Artikel 20: Besluitvorming algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 21: Besluitvorming algemene ledenvergadering over personen

Artikel 22: Rol van voorzitter bij besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 23: Besluitvorming algemene ledenvergadering over meerdere voorstellen

Artikel 24: Schorsing lid bondsbestuur

Artikel 25: Vergaderingen bondsbestuur

Artikel 26: Vicevoorzitter

Artikel 27: Penningmeester

Artikel 28: Vervanging binnen bondsbestuur

Artikel 29: Rechten bondsbestuur

Artikel 30: Plichten bondsbestuur

Artikel 31: Begroting

Artikel 32: Personeel en bondsbureau

Artikel 33: Coach nationaal team en uitvoering sporttechnisch beleid

Artikel 34: Wedstrijdwezen ijshockey

Artikel 35: Commissies

Artikel 36: Vaste commissies

Artikel 37: Licentiecommissie

Artikel 38: Commissievergadering

Artikel 40: Scheidsrechterscommissie

Artikel 41: Bondsscheidsrechter

Artikel 42: Tuchtcommissie en commissie van beroep van de bond

Artikel 43: College van arbiters

Artikel 44: Heffing over gespeelde wedstrijden

Artikel 45: Nota en achterstallige betaling

Artikel 46: Hoofdelijke omslag

Artikel 47: Kosten bestuurders, commissieleden, scheidsrechters

Artikel 48: Voorwaarde deelname aan ijshockeywedstrijden

Artikel 49: Verantwoordelijkheid bondsbestuur bij handhaving van orde en tucht

Artikel 50: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden en anderen

Artikel 51: Uitwisseling persoonsgegevens

Artikel 52: Verspreiding statuten en reglementen

Artikel 53: Onvoorziene gevallen

Huishoudelijk Reglement